Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

På grunn av  covid-19 tiltak er Helsestasjon for Ungdom stengt i dag, 23 mars.

Den er og stengt 30 mars i påskeveka.

 

To elevar ved to ulike klassar på 3. trinnet ved Hafstad VGS testa positivt i går. Den eine av desse hadde symptomstart 20.03, så vi har gått tilbake til 18.03 med smittesporing. Skulen hadde normal drift med alle elevar 22.03 før prøvesvaret var kjend.

Det skal etablerast 200 meter fortau med veglys langs kommunal veg Brendeholten, frå kryss Slåttebakkane/E39 til utkøyring forbi første sving. Der vil det komme eit fotgjengarfelt for kryssing over til eksisterande fortau.  

Ungdomsrådet vil bidra til auka aktivitet og trivsel for barn og ungdom i Sunnfjord kommune. Ungdomsrådsmidlane er ein enkel måte å søke om tilskot som kjem barn og ungdom til gode.

Det er mange aktivitetar i Sunnfjord kommune sjølv i desse tider. Mange av dei med avgrensa tal plassar.  Kommunen har oppretta ein digital aktivitetskalendar slik at det blir lettare å følge med på kva som skjer og delta.

Er di bedrift særlig hardt ramma av smitteverntiltak? Og har den falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane?

Måndag kveld blir det informasjonsmøte i Førdehuset (kinosalen) kl. 18.00. Møtet er ope for alle. Men grunna korona er det avgrensa tal plassar og at vi treng å registrere kven som er publikum. Dei som ønskjer å delta blir derfor bedne om å registrere seg.

 

Kommunen leiger  ikkje ut eigne areal til innandørs fritidsaktivitetar og trening for dei som er 20 år og eldre. 

Biblioteka i Sunnfjord kommune har fått ny felles heimeside, www.sunnfjordbibliotek.no. Vi er glade for endeleg å presentere alle dei spennande bibliotektenestene vi kan tilby innbyggjarane i Sunnfjord kommune samla på ein nettstad!

Regjeringa sine  pressekonferansar  og pressemeldingar med informasjon om koronasituasjonen, anbefalingar og tiltak, blir fortløpande omsettt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.