Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Førde ressurssenter

Førde ressurssenter inviterer til opn dag onsdag 24. november 2021 kl. 11.00 - 14.00

Der vert det kafe med sal av bakverk, og open butikk med sjølvlaga julevarer, sensongavarer og anna.

Kart som viser ny teststasjon

På grunn av byggearbeid vert  Covid-19-teststasjonen ved Førde sentralsjukehus flytta frå 10. november 2021.

Sunnfjord kommune lanserer no e-Torg, slik at det vert lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

Treningsgruppa vart starta i haust, men får no ny treningstid og endring av lokale.

Sunnfjord kommune har starta arbeidet med ein temaplan for trafikksikringsarbeid. Planen som er under utarbeiding skal gjelde for 2022 – 2025 og skal ha ein strategiplan og handlingsplan. 

Kommunen varslar oppstart av: Detaljregulering Skyttarkvia Aust, jf. plan- og bygningslova § 12-8.

 

 
 Det er møte i formannskapet fredag 5. november. 

Toril Terum

Demens er ei sentral utfordring i helsesektoren. I dag har over 100 000 menneske i Noreg demens, og truleg vil talet doblast dei neste tjue åra.  For å møta utfordringa trengst kunnskap. Lokale krefter i Sunnfjord har skapt eit samarbeid for å auka kompetansen innan eldremedisin i vår region.

 

Formannskapet vedtok 16. september 2021 å legge forslag til kommuneplanen sin samfunnsdel 2021 – 2030 ut på høyring i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Julekveld på Førde Kyrkjetun er eit arrangement gjennom Den Norske Kyrkja og Friskliv- og frivilligsenteret i Sunnfjord kommune.