Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett for 2021 er det sett av om lag 360 millionar kroner til "Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge". Søknadsfrist er 4. desember 2020. 

Smiso Sogn og Fjordane bytar namn til Nok. Sogn og Fjordane. Dekningsområdet er framleis Sogn og Fjordane og tenestene er dei same som før, men namnebytet skal bidra til å nå betre fram til brukarane.

Sunnfjord kommune skal bygge kommunalt vatn- og avløpsanlegg mellom Kusslia og Moskog. Formålet med utbygginga er å få kommunalt VA-anlegg fram til Sunnfjord Næringpark, samt å få knyta til eksisterande bustadar/bygningar på strekninga.

 Sunnfjord kommune deler årleg ut ein kulturpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, innanfor det utvida kulturbegrepet.

Den første tida etter heimkomst frå område med høgt smittepress har du høgare risiko for å vere smitta, men med enkle tiltak dei første ti dagane kan du beskytte dei rundt deg. 

Vi har for tida ledige el-syklar for utleige. Alle syklane er monterte med vinterdekk og transportsyklane har regntrekk.

"Hald deg heime, ha minst mogleg sosial kontakt" er bodskapen frå statsminister Erna Solberg.

Frå 1. november 2020 treff du ikkje lenger skatteoppkrevjaren i rådhuset. 

Friskliv- og frivilligsenteret  har fått midlar frå Fylkesmannen og kan i ein prosjektperiode tilby unike aktivitetar for innbyggjarar over 65 år.

Det vert med dagens smittesituasjon lagt til rette for at pasient og brukar i omsorgssenter og omsorgsbustadar kan ta imot meir besøk.