Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Temaplan trafikktryggleik for perioden 2022-2025 er lagt ut på høyring og offentleg ettersyn.
Høyringsperioden er seks (6) veker, i perioden 02.05. – 13.06.2022.

 

Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr. 21/576 er lagt ut på høyring.

Høyringsperioden er 27.04.-15.06.2022

Framlegg til planavgrensing

Det er varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering MiSF Fellesmagasin gbnr. 25/17, Sunnfjord kommune

 

Kajakkpadling på elva Jølstra

20. april går startskotet for Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022. Undersøkinga vil gje Sunnfjord kommune ny og unik lokalkunnskap om korleis innbyggjarane våre har det. Resultata frå undersøkinga vil bli viktige verktøy i arbeidet med å skape gode lokalsamfunn og nærmiljø.

Ungdomsrådet vil bidra til auka aktivitet og trivsel for barn og ungdom i Sunnfjord kommune. Ungdomsrådsmidlane er ein enkel måte å søke om tilskot som kjem barn og ungdom til gode.

 

Viser Løyken nedbørfelt. Blå linje er grensa for nedbørfeltet, medan rød linje er vassdrag.

Sunnfjord kommune inviterer alle grunneigarane i Løyken nedbørfelt til møte om miljøtilstand og tiltak.

Bygg under oppføring

Vi innfører telefon- og besøkstid på avdeling for Areal og byggesak frå 5. april 2022. Areal og  byggesak vil ikkje vere tilgjengeleg for telefonar og besøk før etter klokka 12.00.

Det vil komme mange flyktningar til kommunen vår i nær framtid. Kva tid og kor mange som kjem samstundes er usikkert, men vi ønsker å få ei oversikt over frivillige som kan hjelpe med ulike oppgåver.

Barn og fotball

Sunnfjord kommune har ei fritidskort-ordning som gir støtte til fritidsaktivitetar for barn og unge i husstandar med samla brutto årsinntekt under 560 000 kroner.

Vassområdet omfatta også Sunnfjord kommune nordaust for Skei, som drenerer til Nordfjorden.