Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Alle studentar i Sunnfjord kommune som er folkeregistrert i andre kommunar, kan få koronavaksine i Sunnfjord kommune om dei ynskjer det. Det gjeld primært dose 2.

 

Sommaren 2021 blir nok ein sommar der dei fleste av oss skal feriere i eige land.  Norsk friluftsliv har denne sommaren ekstra stort fokus på allemannspliktene og dei lover og reglar som ein må følgje når ein nyttar seg av allemannsretten.

  

Dersom du ikkje har moglegheit til å røyste på valdagen eller i førehandsrøysteperioden frå 10. august til 10. september, kan du røyste ved Førde tenestetorg frå 1. juli. 

Gravearbeid

Sunnfjord kommune planlegg å legge asfaltdekke på fleire kommunale vegar i 2021.

 Dagtilbod for personar med funksjonsnedsetting, psykiatri og rus vert  stengt i veke 28, 29, 30 og 31 ( 12.juli - 08.august 2021)

Sunnfjord kommune får endra vaksineleveranse i veke 27 og 28, noko som betyr at ein heil del oppsette timar diverre må flyttast til veke 29 og 30.

Vi beklagar dette!

 

Er du student og oppheld deg i Sunnfjord kommune i sommar, kan du få vaksine her. Når du får dose 1 i Sunnfjord kommune, vil du automatisk bli sett opp til dose 2, 12 veker etterpå.

Sunnfjord kommune er deltakar i forskingsprosjektet «Trygg Elv» i samarbeid med NTNU, NVE og fleire andre kommunar. Prosjektet har fått tildelt støtte frå Forskningsrådet. Målet med prosjektet er å utvikle metodar for effektiv kartlegging av kritiske forhold som flaum, erosjon, jord- og kvikkleireskred i område langs små bekker og vassdrag.

Prosjektet går ut på å betre samarbeidet mellom NAV og bedriftene i Sunnfjord, Kinn, Høyanger, Hyllestad, Askvoll og Fjaler. Målet er fleire innbyggarar i arbeid og meir arbeidskraft til bedriftene. 

Formannskapet i Sunnfjord kommune vedtok 17.06.2021 å legge detaljregulering Naustøyna, gang- og sykkelbru, til offentleg ettersyn, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10.