Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Kart plan Steiafeltet

Informasjon om bygging av nytt VA-anlegg frå Hjortelia i Steiafeltet, Kvernafossen og Trolleskaret.

Kart med plan for Sande sentrum

Områdereguleringsplan Sande sentrum er lagt ut på høyring. 

Høyringsperioden er 21.09.22 – 02.11.22, med siste frist 2.november 2022.

Gruppe med dansande personar

Vi har mange eldsjeler i kommunen vår, ei av dei er Dagunn Klakegg. Etter sjølv å ha vore på rehabiliteringssenter, fekk ho ideen om å digitalisere trimprogram som alle kan nytte uavhengig av funksjonsnivå.

Skulpturen Laksen på Festplassen i Førde treng haustpuss, og vi vonar du vil vere med!

Kommunebarometeret er ei måling som Kommunal Rapport publiserer kvart år.

Frå 15. september 2022 kan ein levere søknad om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2023. Tildeling av kompensasjon forutset bevilging frå Stortinget. Dersom bevilging ikkje rekk til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortinga vere lik for alle godkjende søknader.

Sorggruppe er eit tilbod til deg som har mista ein nærståande, og er ein stad der du kan dele tankar og erfaringar med andre i liknande situasjon. Gruppa vert leia av to fagpersonar. 

Vegstenging Skjæret 10

Vegen ved Skjæret 10 blir stengd grunna legging av vass- og avløpsleidningar i vegen. Området er merka i kartutsnittet.

Kommunen vil opne parkeringsanlegg i veke 37. Dette for å sikre nok parkeringsplassar i sentrum sør. Parkeringsanlegget er planlagt i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken. 

Kletten tunnelen med gangvegar sette frå Bergumsida

Fredag 16. september klokka 16.00 blir det offisiell opning av den nye tunnellen, og alle er velkommen til å delta!