Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Laksen treng vårreingjering, og vi håpar du vil vere med! 

Vatningsforbodet i Førde er no oppheva. Endringa er frå og med 18. juni 2021


Førdepakken arrangerar digitalt informasjonsmøte torsdag 17. juni kl. 18:00. Møtet blir arrangert av Statens vegvesen og Sunnfjord kommune, og møtet er digitalt grunna koronasituasjonen.  

Kjøsnesfjord bru

Grunna nedbørsmengdene som er meldt denne veka får me dessverre ikkje utført betongarbeidet som planlagt denne veka.

Brua vert ikkje stengd i perioden 17. juni - 21. juni.

 

Du må hugse å søke om løyve i god tid før du skal få utført transporten. Dette gjeld også transport på barmark. 

Kjøsnesfjord bru

Kjøsnesfjorden bru på Skei treng vedlikehald. Dei neste vekene må trafikantane rekne med korte stengingar, og i ein periode blir brua heilt stengd for trafikk.

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane hadde møte 13. april , og gjorde vedtak om fellingsløyve for villrein.

Økonomiplan 2022-2025 er utarbeidd etter same mal som førre økonomiplan 2021 – 2024. Når kommuneplanen sin samfunnsdel for Sunnfjord kommune vert vedteken hausten 2021 vil den danne grunnlag for ein ny mal for økonomi- og handlingsplan 2023 – 2026.

Grunna omlegging til nytt journalsystem vil Førde Legesenter vere stengt for ordinær drift komande fredag 11. juni 2021.