Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Du som eig eller er brukar av ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper farlege situasjonar. Det betyr at du må klippe hekk, busker og tre slik at alle trafikantane har god sikt.

Sunnfjord kommunestyre vedtok 25.05.22 Detaljregulering Fv. 609 Heilevang med plankart datert 04.05.2022 og føresegner revidert 13.05.2022, i samsvar med pbl § 12-12.

 

Sunnfjord kommune har fakturert alle bueiningar for branntilsyn frå 01.01.2020

Sommaren 2022 blir nok ein sommar der mange av oss skal feriere i eige land.  Norsk friluftsliv har også denne sommaren ekstra stort fokus på allemannspliktene og dei lover og reglar som ein må følgje når ein nyttar seg av allemannsretten.

I samsvar med § 8 i stadnamnlova vert det med dette kunngjort at Statens kartverk, etter reglane i stadnamnlova gjenopnar namnesaka for namnet Sygnesand/Søgnesand i Sunnfjord kommune.

Hordaland kunstsenter utlyser på vegne av Sunnfjord kommune oppdrag som kunstkonsulent for kunstprosjekt knytta til utvalde vegprosjekt og byrom i ”Førdepakken”.  Søknadsfrist 15.08.2022.

Norsk Friluftsliv saman med Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Småbrukarlag og Geno har laga kuvettreglar.