Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Skulebarn på skuleveg

 

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfrist er 11. desember 2022.

 

Illustrasjon av markering av stengt vegområde frå Skjæret 10 til krysset mellom Skjæret 2 og Steinavegen 27 i Førde.

Det viser seg at vi må skifte ut gatelysanlegget på dette strekket samt at vi har fått tele i massane i vegen som skapar nokon utfordringar. Dette fører til at vi må utvide stenginga av vegen etter fredag 25.november og fram til fredag 9. desember kl. 15.00.

Bilde av ordførar,  Kjellaug Ulltang og Åslaug Brudevoll

Kjellaug Ulltang og Åslaug Brudevoll har gjennom fleire tiår vore aktive eldsjeler i Førde Røde Kors si Besøksteneste, som pasientvener. Dei er to gode representantar for alle dei mange kvinnene som gjennom mange tiår har ytt ein svært stor innsats for dei mange einslege, eldre menneska i kommunen. 

Utsnitt av bibliotek illustrasjon

Førde bibliotek vil oppgradere lokala for å bli meirope bibliotek. Det vil kome ny inngangsdør, nye automatar og ny skranke. Hyllene vert flytta slik at det vert meir oversiktleg og lett å finne fram.
I tillegg vert det nye fargar og det vil kome nokre etterlengta nye møblar!

Kart over planområdet Fv. 57 åtevika - Storehaug

Vestland fylkeskommune har starta opp kommunedelplan (KDP) for fv.57 på strekninga Båtevika Storehaugen. Det er laga eit planprogram som no blir lagt ut på høyring.

Fire personar i møte illustrasjon

Kommunedirektøren la fram sitt framlegg til årsbudsjett for 2023 i formannskapet 3. november.  No har dei folkevalde overtatt stafettpinnen fram til årsbudsjettet blir vedteke i kommunestyret 20. desember.

Kartutsnitt som viser veg og tunell frå Storehaug til Førde gjennom Hafstadfjellet

Statens vegvesen har no lagt detaljreguleringsplan E39 Storehaugen – Førde til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 07.11.2022–30.12.2022

Volleyballspalarar illustrasjon

 

Frå 15. september 2022 kan ein levere søknad om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2023. Tildeling av kompensasjon forutset bevilging frå Stortinget. Dersom bevilging ikkje rekk til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortinga vere lik for alle godkjende søknader.