Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Ungdomsrådet vil bidra til auka aktivitet og trivsel for barn og ungdom i Sunnfjord kommune. Ungdomsrådsmidlane er ein enkel måte å søke om tilskot som kjem barn og ungdom til gode.

   

Influensavaksine er tilgjengeleg hos fastlegen frå veke 43. Dei som ikkje er i risikogrupper kan få vaksine via fastlegen sin eller ved å gå på apoteket.

Jenny Følling

Tv-aksjonen i år går til Plan International Norge sitt arbeid for å nedkjempe barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Mali, Malawi og Niger.

Sunnfjord kommune har 12. oktober mottatt avslag frå Statens vegvesen om skilting til geografisk landskapsområde Jølster.

Kartutsnitt av Pynten

Formannskapet i Sunnfjord kommune har gjort vedtak om å sende detaljregulering Pynten til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova (pbl) § 12-10.

Planframlegget er utarbeidd av Xform AS og Norconsult AS på vegne av O. Drage Utvikling AS.
 

Vi nyttar  sjølvtestar som vert levert ut på test-stasjonen ved legevakta på sjukehuset og på legekontora på Sande, Skei og Naustdal.

 Sunnfjord kommune deler årleg ut ein kulturpris for å løfte fram og gje merksemd og heider til våre beste kulturaktørar og –personar, innanfor det utvida kulturbegrepet.

Sunnfjord kommune ønsker tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar på dei tre brøyterodene: Viksdalen og Vikumvegen, Kleppe, og Oppedal.

Kurs og samtalegrupper for pårørande til personar med demens