Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Smittesituasjonen i Noreg kan utvikle seg raskt og kva område som har auka smitte med covid-19 vil endre seg. Det er auka smitte med covid-19 i enkelte område i Noreg og det er kome nye tilrådingar frå Regjeringa. Vi må gjere det vi kan for å unngå at pasientar og bebuarar i omsorgssentera og i omsorgsbustadane vert utsette for smitte. Sunnfjord kommune følgjer difor gjeldande nasjonale råd og endrar besøksrestriksjonane i tråd med desse. Rutina gjeld inntil det kjem nye nasjonale råd.

Plan for framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune har lege ute til høyring. 
I veke 4 blir planen handsama politisk. Før politisk handsaming, blir det folkemøte på dei skulane som er føreslegne nedlagt i fase 1.

 Ønskjer du nokon å snakke med om jobb eller utdanning? Karriere Vestland tilbyr gratis karriererettleiing til alle vaksne over 19 år.

Varsel om at privat reguleringsplanarbeid vert sett i gong.
I samsvar med plan og bygningslova § 12-8  vert varsel om oppstart av detaljregulering m/ konsekvensutgreiing kunngjort for:

Gaularfjellet hyttegrend på Mjell austre i Sunnfjord kommune. GNR. 116, BNR 15 M.FL.

I samband med pågåande flaum- og skredsikringsarbeid i Skagekleiva, vert vegen mellom Skagekleiva 6 og Skagekleiva 120 stengt for all trafikk frå onsdag 13 januar til fredag 5 februar.

Dette er ein artikkel som Anne Spurkland har skreve. Ho skriv om tema vaksine med overskrifter som: Vaksine eller fortsatt pandemi? Et tog i god fart (om vaksineutvikling). Foreløpig godkjent. Bivirkninger.

 

  

Det vil krevje betydelige ressursar når tida kjem at storparten av innbyggjarane kan vaksinerast.

 

Kan du tenkje deg å høyre meir om fosterheim og fosterheimsarbeidet?

Vi treng fleire fosterforeldre til barn frå 8 år og oppover.

Det er avgjerande for kommunen si planlegging av korona-vaksinering at vi får registrert om du vil ha vaksine. 
Dette gir oss naudsynt oversikt over kven vi skal kalle inn til vaksinering, og kven vi må kontakte via andre kanalar.