Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som kommunestyret i Sunnfjord har valt å kreve inn. Saman med inntektsskatten til kommunen er skatten med på å finansiere kommunen sine tenester til innbyggarane i Sunnfjord kommune. 

 

 

No har mange fått sin første faktura for kommunale gebyr. Dessverre har vi oppdaga feil på fakturane.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune vedtok det første gebyrregulativet 11. desember 2019. Vi sender no ut faktura med dei nye prisane. 

 Sunnfjord kommune har felles opptak for kommunale og private barnehagar. For alle barnehagane søker du om plass her på heimesida til Sunnfjord kommune.

Følg råda som kan førebygge smitte: Vask hendene ofte med vatn og såpe, ved hoste bruk anten papirlommetørkle eller host i albogen, og ikkje host mot andre menneske. 

  

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan «Hafstad bydel gbnr. 61/485» i Sunnfjord kommune. Føremålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for eit område med arealformål bustad og forsamlingslokale.

Førdepakken har utarbeidd forslag til detaljreguleringsplan for fv. 601 Angedalsvegen. Frist for å sende innspel eller merknader er 15. april 2020. 

Naustdal sentrum

Tidlegare Gaular, Jølster og Naustdal har fått nye gardsnummer frå 1. januar 2020. Tidlegare Førde kommune beheld dagens gards- og bruksnummer. 

Kommunen skal i løpet av våren 2020 velje meddommarar til Gulating lagmannsrett, Sogn og Fjordane tingrett og jordskifteretten. I tillegg skal kommunen føreslå skjønsmedlemer som blir valde av fylkestinget.