Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

 Det har lenge vore ønska ein eigen konsertserie med   dei dyktige distriktsmusikarane i Sunnfjord, og i den nye salen får vi moglegheit til å syne fram eit fantastisk musikkbygg i tillegg. Akustikken i salane er av ypperste merke, og er lagt til rette spesielt for akustisk musikk.  

Frå i dag kan du bestille time for koronatesting på nett. Vi håpar flest mogleg bestiller time på nett og dermed unngår ventetid på telefonen. All testing foregår på legevakta ved sjukehuset. 

Det er per 16. september påvist tre nysmitta tilfelle i kommunen i løpet av den siste veka. Alle tilfella er direkte knytt til utbrotet i Bergen. Ut frå noverande informasjon har vi kontroll over denne situasjonen.

Det er innført besøksrestriksjonar for personar som har vore på reise i Bergen, Oslo og Viken. 

Fysioterapitenesta på Skei startar opp att treningsgruppa for seniorar. 

 

Formannskapet har i møte 10. september godkjent forslag til 3 nye meddommarar til Sogn og Fjordane tingrett og 1 ny meddommar til Sunnfjord og Ytre Sogn jordskifterett. Kandidatane blir lagt ut til offentleg ettersyn. 

Oppdateringa av gardskart gjeld areal i dei tidlegare kommunane Førde, Gaular og Naustdal. Jølster vart oppdatert i 2019. 

  

Sunnfjord kommune skal velje ny samansetting av ungdomsrådet den 30. oktober 2020. Organisasjonar som representerer ungdom, som elevråd, fritidsklubbar, ungdomshus og andre blir oppfordra til å kome med forslag til medlemmer og varamedlemmer.

Kulturens samfunnsbyggande kraft
Korleis kan kunst og kultur bidra i samfunnsutviklinga og
styrkje fellesskapa i Vestland?
Hovudbodskapen i kulturmeldinga er at kunst og kultur er ytringar med
samfunnsbyggande kraft. Eit rikt og variert kulturliv er ein føresetnad
for ytringsfridom, ei opplyst offentlegheit og demokrati.

Du får faktura fire gonger i året som gjeld kommunale gebyr. Vi får ofte spørsmål om utrekningane og prøver her å svare på nokre av dei vanlegaste spørsmåla.