Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Vi følgjer smittesituasjonen tett. Per no ligg kommunen på risikonivå 1. Utfordringa for tida framover er å oppretthalde eit så normalt samfunnsliv som mogleg, samstundes som vi saman held smittetrykket nede. Dette gjer vi først og fremst ved å vaksinere oss, og følge dei heilt grunnleggande råda om låg terskel for å ta hurtigtest og halde seg heime ved nyoppståtte symptom. Det nasjonale rådet om å nytte munnbind i kontakt med helse- og omsorgstenesta, på kjøpesenter og ved bruk av kollektivtransport gjeld i Sunnfjord kommune som i resten av landet. 

Dei tidlegare kommunane Gaular, Førde og Jølster har eit opplag av bygdebøker som vi no legg ut for salg i Sunnfjord kommune før jul. På biletet viser Kulturhistorie frå Gaular som består av 3 bøker. Desse vert no selde for kr. 150,-  (kr. 50,- pr. bok)

 Laurdag den 18. desember blir det jul i Førdehuset - ein flott dag for heile familien! Du kan gle deg til musikk, juleforteljing, filmar, bingo, kunstutstilling, juleverkstad, teikning og mykje anna. Vi lovar julestemning i kvar ein krok av huset.

  

Onsdag 1. og torsdag 2. desember er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Sunnfjord kommune varslar om oppstart av planarbeid for Vevring sentrum. Planarbeidet femnar om eigedom gbnr. 429/4, 429/2 og 427/3 m.fl.

Årsbudsjett 2022 og fleire gebyr er lagt ut til offentleg ettersyn.

Vaksine til dei som er 65 år og eldre

Vi tilbyr koronavaksine dose 3 til alle som er 65 år og eldre i Sunnfjord kommune. Dose 3 er ei oppfriskingsdose. Denne dosen er ein ekstra vaksinedose til personar som har hatt god effekt av dei to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen. 

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Mo vgs i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8

Det er varsla oppstart av Detaljregulering Indre Øyrane, gbnr 21/576 i Sunnfjord kommune i medhald av plan- og bygningslova § 12-8.