Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Tal smitta i Sunnfjord kommune

Koronainformasjon og pressemeldingar på andre språk

Vi er glade for å ha slike medarbeidara i Sunnfjord kommune, som avbryt ferien sin for å ordne ein lekkasje  på hovudleidningen til vassforsyninga  i Naustdal.

Etter vedtektene for utviklingsfondet kan avkastning av fondet brukast til næringsutvikling, fellestiltak og tiltak for folk flest i nærområdet til, eller innanfor Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde.

Dessverre vart vi ikkje ferdige med å handsame alle klagene på eigedomsskatt før sommarferien. Resterande klager blir handsama til hausten (september/oktober).  

I dag markerer vi at det er ti år sidan landet vårt blei ramma av ei nasjonal tragedie. På AUF sin sommarleir på Utøya blei 69 menneske – i hovudsak barn og unge – frårøva livet sitt. Det skjedde på ein så hjarteskjerande, rå og brutal måte at det rett og slett gjer vondt å tenkje på. Tidlegare same dag mista 8 menneske livet i eksplosjonen i regjeringskvartalet.

Sunnfjord kommune vedtok 25. mars å innføre lokal forskrift om spreiing av gjødselvarer. Reglane for spreiing etter 1. september er endra og delvis innskjerpa.

Planavgrensing Steinavegen

I samband med endringar i pågåande planarbeid med privat forslag til Detaljreguleringsplan for Steinaven11-13, gbnr. 62/110, m.fl., blir det i samsvar med Plan- og bygningslova, § 12-8, § 12-3, varsla om endring i planarbeidet.

Manntalet for stortingvalet 2021 er no tilgjengelig for offentlig gjennomsyn på tenestetorga. 

Nasjonalparken

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre legg med dette Besøksstrategi for Jostedalsbreen nasjonalpark ut til høyring.

Ta kontakt på telefon 57722000 dersom du har spørsmål til kommunen.