Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Kartutsnitt av vegstenging E39 Sande

Det blir vegstenging på gamle E39 frå onsdag morgon 08.02.23 og i 3 veker framover,  til 01.03.2023 .

Det blir sendt ut SMS til dei som bur i Steia byggefelt området.

Sjå kartutsnitt som viser omkøyringsveg

Folkemøte illustrasjon

Vi inviterer flyktningar som er busett i Sunnfjord kommunen i perioden 2020–2023 til ei markering i Førdehuset, måndag 27.februar kl. 1800-20.00.

Onsdag 8. og torsdag 9. februar er det møte i hovudutvala og formannskapet.

Illustrasjonsbilder med traktor og dyr

Sunnfjord utvikling og Sunnfjord kommune i samarbeid med Førde vgs. inviterer til Landbrukskonferansen Sunnfjord på Thon hotell Jølster 16.mars.

Les meir om at arbeidet på Frisksenteret i Naustdal har starta. Vi får betre økonomisk resultat i 2022 enn det vi tidlegare har meldt. God respons på folkemøta om arealplanen. Sunnfjord kommune vil handsame ei eventuell sak om vindkraft etter ny lov. Det vert folkemøte om vindkraft. Kva kan du finne på i vinterferien, fristar ein tur til Kaupanger? Kjenner du nokon, eller kunne du sjølv tenke deg å bli trainee i den nye Bemanningsavdelinga? Kven er dei tre nye leiarane vi har tilsett?

Fullsett sal under folkemøte

Vi har hatt to flotte møte om kommuneplanen areal. Det første var i Bygstad. Her var det over 120 som møtte. I Viksdalen møtte nærmare 90 deltakarar opp. Takka vere nærmiljøråda har dette vore særs gode møte.

Gaulavassdraget

Klimaendringane vil medføre auka risiko for større flaumar i Gaula. Dette vil gå ut over busetnad, sentrum og infrastruktur langs vassdraget. Det beste tiltaket for å unngå dette er å redusere klimagassutsleppa radikalt. 

Vi lagar ny arealdel for heile Sunnfjord kommune! Planvedtaket er på høyring 12. januar–28. februar 2023. Du kan no seie di meining og gje merknad til planen. Vedtak i Sunnfjord kommunestyre juni 2023. Det blir åtte folkemøte i høyringsperioden.

I samband med arbeidet Førdepakken skal utføre i Sentrum sør frå rundkøyringa på Hafstad til Førde Hotel skal deler av dei kommunale vass- og avløpsleidningane (VA-leidningane) i sentrum sør fornyast. Arbeidet til Førdepakken er planlagd ferdig til sommaren 2024.

I denne utgåva av Nytt frå kommunedirektøren kan du lese litt om den positive utviklinga i Sunnfjord. Ikkje minst at det nyttar å invitere til ein dugnad med å skaffe bustader til flyktningane som kjem til kommunen vår. Det er også stor interesse for å vere med på arbeidet med Sande skule. Så er det kjekt å skrive om at kulturskulen vår utmerkar seg nasjonalt. Til slutt kan du lese at medlemane i Ungdomsrådet opplever at dei får gjennomslag.