Sunnfjord kommune

Aktuelt frå kommunen

Lister over takst og eigedomsskatt på eigedomar i Sunnfjord kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn.

Kommunen vil fakturere 1. termin av kommunale gebyr og eigedomsskatt i veke 8, med betalingsfrist 15.mars.

Det er ei stor glede å kunngjere at kommunen skal opne utstyrssentralen BUA i løpet av første halvår 2021. Meir informasjon kjem etter kvart. Følg med på nettsida til Sunnfjord kommune.

Sjekk ut nettsida Bua.io

Nasjonal sikkerhetsmyndighet forventar svindelbølge knytt til koronavaksineringa.

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Kryss Nord Førde Sentralsjukehus i sak 009/21 den 18.02.2021. Planområdet er krysset mellom Høgskulen i vestland og Førde Sentralsjukehus. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Firdavegen 12B i sak 008/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg på Ytre Øyrane, og grensar til Firdavegen i sør og til den kommunale vegen mellom Ytre Øyrane og Rv. 5 i nord. Planen gjeld for gbnr. 21/552, og er på ca. 7 daa. 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i samsvar med plan- og bygningslova § 12-12 vedteke detaljregulering Skudeløken i sak 010/21 den 18.02.2021.Planområdet ligg nord for Førde sentrum langs rv 5, og gjeld delar av gbnr. 21/37, 44 og 25, og er samla ca. 34 dekar.

Regjeringa viderefører i hovudsak dei nasjonale smitteverntiltaka. Det blir lette for barn, unge og studentar.

  Sunnfjord kommune vedtok ved oppstart av ny kommune at tilboda innan rehabilitering og korttidseininga skal spesialiserast.

Dette er tiltak 18 i Førdepakken. Planen viser fortau i Kyrkjevegen frå krysset med Elstervegen (Førde barneskule), forbi Førde kyrkje og Kirkevollen, det kulturhistoriske bygningsmiljøet på Toene, nye bustadbygginga på Falkensten/Toene og fram til Angedalsvegen.

Sunnfjord kommune har fleire tilskotsordningar til kultur og idrett med søknadsfrist 1. mars.