Sunnfjord kommune

Nytt frå Vassenden skule

Vi har skilta Hjartesona vår med eigne Hjartesoneskilt!


Skilta skal hjelpe oss alle til å hugse på kvar Hjartesona startar, og at Hjartesona varer døgnet rundt.  Vi har derfor plassert opp skilt ved alle innkøyringane på både barneskulen og ungdomsskulen.

Oppmøte for 2.- 10. årssteg kl. 9.00. ved klasseromma 
Oppmøte for 1. årssteg kl. 10.00. i vestilbylen i Jølstrahallen 

Sjå òg utfyllande skriv som vert sendt til alle føresette i Visma Flyt Skule.  

Velkomen til nytt skuleår! 

Helsing rektor  

Vi er utrulig godt nøgde med den nye logoen til skulen, og er ganske stolte av å kunne presentere den ut!

I løpet av året i år har 10. klasse og faglærar i kunst- og handverk, Ståle Fossheim, jobba med å utvikle ny logo for Vassenden skule.  Oppgåva dei fekk av leiinga var å lage ein logo som passar Vassenden skule slik skulen er i dag. Vi synes elevane i 10. klasse har løyst oppgåva svært godt. Vi kan sjå att fleire av kjenneteikna til Vassenden skule. Vi ser m.a. Ansvar, Omsorg og Respekt som vi jobbar med i PALS, at vi er opptatt av fysisk aktiv læring og skal bli Hjartesoneskule. Vi ser til og med Sunnfjord kommune sin "Saman er vi EIN" i skulen sin nye logo.  


Vi er utrulig godt nøgd med skulen sin nye logo! Tusen takk til årets 10. klasse for godt levert arbeid! 

 

Helsing stolt rektor 
Anne Cecilie Kapstad 

No er det klart at det vert streik der 29 pedagogar ved Vassenden skule er tatt ut. Fram til streiken er over kan ikkje elevane i 1.-10. klasse kome på skulen. SFO er ope til vanlege opningstider for dei som har SFO-plass. Men hugs at det ikkje er ope tilsyn i skuletid. Konsulent, SFO- leiar, assisterande rektorar og eg er på arbeid, og kan kontaktast som vanleg framover. Ved endring i status på streiken, og elevane kan kome attende på skulen igjen, vil de få melding om dette frå meg i Visma Flyt Skule.

Med venleg helsing rektor AC Kapstad

31.mars er frist for å søkje om SFO-plass for skuleåret 2021-2022. Vedlagt finn de lenkje til "oppskrift" for korleis ein skal søkje plass. Ta gjerne kontakt med SFO-leiar Randi om de lurer på noko. Kontaktinfo finn de på nettsida og i infoskrivet som ligg ved. 

Skulemiljøutvalet ved Vassenden skule har bestemt at skulen skal arbeide med Trygg Trafikk sitt program Hjartesone. I prosjektet skal vi definere trygge og trafikksikre område på skulane våre, og arbeide for tryggare skuleveg. Skulemiljøutvalet har målsetting om bilfrie Hjartesoner på begge skulane. 

I dag inviterte utvalet til synfaring for å kartlegge status og utfordringar i området, samt sjå på mogelege tiltak som bør leggast til rette. Vi snakka og om haldningsarbeid som må arbeidast med blant både føresette, elevar, tilsette og lag og organisasjonar på Vassenden. Det var svært god deltaking på synfaringa der det kom fram mange gode innspel og idear for forbetring. Både Statens Vegvesen, Vestland Fylkeskommune, Elevråd, FAU, representantar frå ulike etatar i Sunnfjord kommune og skulen deltok. Takk til alle som deltok!

Skulemiljøutvalet vil halde fram med arbeidet slik at vi kan starte innføring av Hjartesone ved skuleoppstart i august 2021. Utvalet planlegg òg å skipe til ei spanande  informasjonsøkt om Hjartesone i løpet av våren. Følg med! 

 Skulemiljøutvalet ved Vassenden skule hadde ekstra møte 6. januar der utvalet sendte inn høyringssvar til Sunnfjord kommune i sak om framtidig bruk av skulane i kommunen. Utvalet måtte ha digitalt møte i teams pga. raudt nivå på ungdomsskulen. Dette fungerte godt. Medlemane kom med mange varierte innspel, og det var gode diskusjonar. Her finn du høyringsuttalen (PDF, 37 kB)som SMU ved Vassenden skule har sendt inn. 

Med overgang til raudt nivå vil det bli ein del endringar for ungdomsskulesteget fram til 18. januar. Vedlagt finn de informasjon om dette. (PDF, 144 kB)Vi vel å sende informasjonen til føresette i 1.-10. klasse slik at alle er informert om det same. Informasjonen er todelt, der eine delen er frå kommunalsjef og den andre er frå skuleleiinga på Vassenden skule. Skulekyssen går som normalt i morgon. Vi oppmodar alle som har trygg skuleveg om å gå eller sykle til skulen framover. Elevane på ungdomsskulen skal møte på uteområdet sitt ved skulestart.

Helsing rektor på Vassenden skule, Anne Cecilie Kapstad

Det var informasjonsmøte på Skei om framtidig bruk av skulane i Sunnfjord kommune 22. oktober 2020.