Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Det er fleire samarbeidsorgan i skulen, og målet for alle er å sikre elevane eit betre læringsmiljø. Det er skuleeigar og rektor sitt ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med føringane i opplæringslova. Skuleleiinga er ansvarleg for å samarbeidemed, underrette og take med på råd så tidleg som mogleg, alle samarbeidsorgana.  

Samarbeidsorgana ved skulane i Sunnfjord kommune:

  • Elevrådet 
  • Foreldrerådet (alle føresette ved Vassenden skule er medlem) 
  • Foreldrekontaktane (valt for kvar klasse kvart skuleår) 
  • Foreldrearbeidsutvalet (FAU) 
  • Samarbeidsutvalet (SU) 
  • Skulemiljøutvalet (SMU) 
  • Felles foreldreutval for grunnskulen i Sunnfjord kommune (SKFU)

FAU har utforma nokre reglar, system og rutinar som alle årsstega, foreldregruppa og skulen skal følgje opp årleg. Vi samlar FAU sitt system her slik at alle har tilgang på det som er gjeldande. 

Foreldrekontakten representerer foreldra og er bindeledd mellom skulen/ kontaktlæraren og foreldra. Kvar vår vel kvar klasse ein som skal vere foreldrekontakt og ein som er vara. Foreldrekontakten sit i eitt år. Den som vert vara rykker automatisk opp som foreldrekontakt neste skuleår. Foreldrekontakten sit i FAU.

Val av medlem til råd og utval ved Vassenden skule.
FAU og SU har laga retningslinjer for korleis råd og utval er sett saman ved Vassenden skule (PDF, 261 kB). Systemet er laga med utgangspunkt i retningslinjer i Sunnfjord kommune. 

Medlemar frå både elevråd, FAU, personalgruppa, rektor og kommunen si politiske leiing er representert i både Samarbeidsutvalet (SU) og Skulemiljøutvalet (SMU). Utvala møtast minimum 4 gangar kvart skuleår, og arbeider etter eigen møte- og årsplan. Om du har saker du ønsker at utvala skal diskutere kan du melde desse inn til rektor, som koordinerer utvala. Innkallingar, referat og skriv vedrørande utvala vert arkivert i kommunen sitt arkivsystem og er offentlig informasjon. 

Alle føresette som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd. (Opplæringslova § 11-4.) Foreldrerådet veljer eit arbeidsutval (FAU) som er talerør overfor skulen. FAU skal sikre reell medverknad frå foreldra, og har medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. Foreldrerådet skal arbeide for eit godt samarbeid mellom heim og skule, leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane, og vere bindeledd mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrekontaktane er bindeleddet mellom foreldra i klassa og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og mellom foreldra og skulen.

Alle skular skal ha eit elevråd. (Opplæringslova § 11-2.) Elevrådet er elevane sitt demokratiske organ og er slik det viktigaste demokratiske organet ved skulen. Det er eit verktøy for å bli høyrt som gruppe. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for eit godt lærings- og skulemiljø. Elevrådet skal få uttale seg og kome med forslag i alle saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon +47 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde