Sunnfjord kommune

Medverknad

Medverknad

Det er fleire samarbeidsorgan i skulen. Målet for alle er å sikre elevane eit betre læringsmiljø. Det er skuleeigar og rektor sitt ansvar at alle rådsorgana blir oppretta og fungerer i samsvar med føringane i opplæringslova. Skuleleiinga er ansvarleg for å samarbeide med, underrette og take med på råd så tidleg som mogleg, alle samarbeidsorgana. Dette er samarbeidsorgana ved skulane i Sunnfjord kommune:

  • Elevrådet 
  • Foreldrerådet (alle føresette ved Vassenden skule er medlem) 
  • Foreldrekontaktane (valt for kvar klasse kvart skuleår) 
  • Foreldrearbeidsutvalet (FAU) 
  • Samarbeidsutvalet (SU) 
  • Skulemiljøutvalet (SMU) 
  • Felles foreldreutval for grunnskulen i Sunnfjord kommune (SKFU) 

 

Val av medlem til råd og utval ved Vassenden skule 
FAU og SU har laga retningslinjer for korleis råd og utval er sett saman ved Vassenden skule (PDF, 261 kB). Systemet er laga med utgangspunkt i retningslinjer i Sunnfjord kommune. 

Medlemar frå både elevråd, FAU, personalgruppa, rektor og kommunen si politiske leiing er representert i både Samarbeidsutvalet (SU) og Skulemiljøutvalet (SMU). Utvala møtast minimum 4 gangar kvart skuleår, og arbeider etter eigen møte- og årsplan. Om du har saker du ønsker at utvala skal diskutere kan du melde desse inn til rektor, som koordinerer utvala. Innkallingar, referat og skriv vedrørande utvala vert arkivert i kommunen sitt arkivsystem og er offentlig informasjon. 

Alle føresette som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd. (Opplæringslova § 11-4.) Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er talerør overfor skulen. FAU skal mellom anna sikre reell medverknad frå foreldra og ha medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heim og skule, dei skal leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrekontaktane er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassa og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra og skulen. Vedtektene til FAU ved Vassenden skule finn du her.  (PDF, 218 kB)

Alle skular skal ha eit elevråd. (Opplæringslova § 11-2.) Elevrådet er elevane sitt demokratiske organ og er slik det viktigaste demokratiske organet ved skulen. Det er eit verktøy for å bli høyrt som gruppe. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for eit godt lærings- og skulemiljø. Elevrådet skal få uttale seg og kome med forslag i alle saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde