Sunnfjord kommune

Elevråd

Elevråd

Alle skular skal ha eit elevråd. (Opplæringslova § 11-2.) Elevrådet er elevane sitt demokratiske organ og er slik det viktigaste demokratiske organet ved skulen. Det er eit verktøy for å bli høyrt som gruppe. Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for eit godt lærings- og skulemiljø. Elevrådet skal få uttale seg og kome med forslag i alle saker som gjeld nærmiljøet til elevane.

Det ligg inga avgrensing i kva saker elevrådet kan ta opp, men i hovudsak dreier det seg om tilhøve som angår skule-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skulen, men lova gir ikkje rådet mynde til å fatte bindande avgjersler. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevane ved skulen, og dei vedtaka som elevrådet gjer, er eit uttrykk for elevane si vilje. På den måten har elevane innflytelse på det som skjer i skulen, og rektor vil i dei fleste høve ta omsyn til dei vedtaka elevrådet gjer. 

Elevar frå 5. til 7. klasse og frå 8. til 10. klasse skal sitje i elevrådet. I tillegg kan skulen ha med elevar frå 1. til 4. steg i elevrådet. Ein person frå undervisningspersonalet deltek med møte- og talerett. Denne personen blir kalla elevrådskontakt. Kvar klasse/gruppe vel to representantar til elevrådet. Representantane blir valde ved skulestart, (innan det har gått tre veker,) for eitt skuleår av gongen. Vassenden skule har organisert elevrådet sitt ut frå at skulen er delt i to ulike avdelingar.