Sunnfjord kommune

Samarbeidsutval og Skulemiljøutval

Samarbeidsutval og Skulemiljøutval

Medlemar frå både elevråd, FAU, personalgruppa, rektor og kommunen si politiske leiing er representert i både Samarbeidsutvalet (SU) og Skulemiljøutvalet (SMU). Utvala møtast minimum 4 gangar kvart skuleår, og arbeider etter eigen møte- og årsplan. Om du har saker du ønsker at utvala skal diskutere kan du melde desse inn til rektor, som koordinerer utvala. Innkallingar, referat og skriv vedrørande utvala vert arkivert i kommunen sitt arkivsystem og er offentlig informasjon. 

Samarbeidsutvalet (SU) 
Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen. Samarbeidsutvalet er skulen sitt øvste rådgjevande organ der alle partar i skulen er representert: Elevar (2), føresette (2), undervisningspersonalet (2) andre tilsette (1) og representantar frå kommunen (2), der rektor skal vere den eine og den andre er ein politisk vald person. (Opplæringslova § 11-1.)  Rektor er til vanleg sekretær for SU. Rektor har ansvar for å legge til rette for at rådet vert konstituert.

Skulemiljøutvalet 
Det er lovfesta at alle skulane skal ha eit skulemiljøutval. (Opplæringslova § 11-1a.) Skulemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulemiljøet, jf. kapittel 9a. Skulemiljøutvalet skal medverke til at skulen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. FAU og dei andre rådsorgana ved skulen kan likeeins be om at saker blir teke opp til handsaming i SU/SMU. 

Føremålet med skulemiljøutvalet er å sikre at skulen har eit systematisk arbeid for eit godt skulemiljø. SMU skal vere eit rådgjevande organ for skulen i saker knytt til dette. Elevane, dei føresette, skulen, tilsette i skulen og ein representant frå kommunen skal vere representert. Føresette og elevar skal saman ha fleirtal i SMU.

Skuleeigar i Sunnfjord kommune tilrår at ein tek utgangspunkt i SU ved kvar skule og at elevrådet vel ein representant i tillegg og at FAU vel ein representant i tillegg som skal vere med i SMU. Rektor er ansvarleg for at vala blir gjort, og at dei blir gjort ved skulestart kvart år.