Klimaomstilling

Smartare, tryggare og grønare. Klimaomstilling handlar ikkje berre om utsleppskutt, men også om samfunnsendring og korleis vi tilpassar oss til framtida.


Redusere klimagassutsleppa med minst 40 % innan 2030

Dette er hovudmålet i Sunnfjord kommune sin klimaomstillingsplan for 2019-2030 . Saman med planen følgjer eit handlingsprogram med 31 tiltak som kommunen vil prioritere dei første åra.

Sjå klimaomstillingsplanen Sjå handlingsprogram

 


Klimafotavtrykket er det samla utsleppet vårt: Både direkte utslepp innanfor kommunegrensene, og utsleppa som følgje av at vi kjøper produkt som er laga og transportert frå andre stader, og frå reisene våre til inn- og utland.

 Jordbruk, vegtransport, bygg og anlegg er dei største kjeldene til direkte utslepp i Sunnfjord kommune. I kommunen si eiga verksemd er dei største utsleppa frå transport og innkjøp av varer og tenester til kommunale bygg og anlegg.

  

Klimaprosjekt i Sunnfjord kommune

Klimatilpassing

Korleis kan vi tilpasse oss klimaendringar og auka naturfare? 

Les om klimatilpassing

  

Mobilitetsstrategi

Sunnfjord kommune har vedteken ein strategi for klima- og miljøvenleg transport. Hovudmåla er betre folkehelse, berekraftig by- og tettstadsutvikling og reduserte klimavenleg transport.

Mobilitetsstrategi-vedteken 22.09.2022.

  

Sirkulære Sunnfjord

Berre 2,4 % av norsk økonomi er sirkulær. Dette fører til overforbruk av ikkje fornybare ressursar. Sunnfjord kommune jobbar med å auke graden av ombruk av ressursane.

Les meir om prosjektet

Eletriske tenestesyklar

Kommunalt tilsette har tilgang til 13 el-syklar til tenestereiser og pendling.

Lenke til Sykkelbyen Førde.

 

Ladepunkt for el-bilar

Dei siste åra har Sunnfjord kommune etablert 70 ladepunkt for kommunale og private bilar.

 

 


 

  

Kontakt

Truls Hansen Folkestad
Rådgjevar klima og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 21
Mobil 92 65 81 66

Arbeider med klima og miljø.