Sunnfjord kommune

Klimaomstilling

Klimaomstilling

Smartare, tryggare og grønare. Klimaomstilling handlar ikkje berre om utsleppskutt, men også om samfunnsendring og korleis vi tilpassar oss til framtida.


Redusere klimagassutsleppa med minst 40 % innan 2030

Dette er hovudmålet i Sunnfjord kommune sin klimaomstillingsplan for 2019-2030 . Saman med planen følgjer eit handlingsprogram med 31 tiltak som kommunen vil prioritere dei første åra.

Sjå klimaomstillingsplanen Sjå handlingsprogram

 


Klimafotavtrykket er det samla utsleppet vårt: Både direkte utslepp innanfor kommunegrensene, og utsleppa som følgje av at vi kjøper produkt som er laga og transportert frå andre stader, og frå reisene våre til inn- og utland.

 Jordbruk, vegtransport, bygg og anlegg er dei største kjeldene til direkte utslepp i Sunnfjord kommune. I kommunen si eiga verksemd er dei største utsleppa frå transport og innkjøp av varer og tenester til kommunale bygg og anlegg.

  

Klimaprosjekt i Sunnfjord kommune

Klimatilpassing

Korleis kan vi tilpasse oss klimaendringar og auka naturfare? 

Les om klimatilpassing

  

Mobilitetsstrategi

Sunnfjord kommune vil etablere ein strategi for berekraftig transport. Folkehelse, by- og tettstadsutvikling og klimaomstilling er sentrale målsettingar. Strategien blir utarbeidd parallelt med kommuneplanen.
 

  

Sjølvkøyrande buss i Førde

Pilotruta på Ytre Øyrane blei gjennomført hausten 2021. Prosjektet vil bli avslutta med ein evalueringsrapport frå Skyss.

Les om autonom buss i Førde

 

Sirkulære Sunnfjord

Innovasjon og verdiskaping med eit sirkulært tankesett innan varehandel, bygg og anlegg. Forsking- og utviklingsprosjekt i samarbeid med NORCE, Høgskulen på Vestlandet og Sunnfjord Utvikling.

Les meir om prosjektet

Eletriske tenestesyklar

Det er kjøpt inn 12 el-syklar til bruk ved korte tenestereiser i kommunale einingar og andre offentlege institusjonar. Kommunen samarbeider mellom anna med Høgskulen på Vestlandet om bruk av syklane.

 

Ladepunkt for el-bilar

Dei siste åra har Sunnfjord kommune etablert 70 ladepunkt for kommunale og private bilar.

 

 


 

  

Kontakt

Truls Hansen Folkestad
Rådgjevar klima og miljø
E-post
Telefon 57 71 85 21
Mobil 926 58 166

Klima og miljø.