Sunnfjord kommune

Sirkulære Sunnfjord

Sirkulære Sunnfjord

Figur som viser at sirkulær handlar om at råvarene som blir brukt til nytt design kjem frå resirkulerte produkt - Klikk for stort bileteSaman med det lokale næringslivet ønskjer vi å finne ut kva som er potensialet for innovasjon og verdiskaping med eit sirkulært tankesett. Dette er eit forsking- og utviklingsprosjekt i samarbeid med NORCE, Høgskulen på Vestlandet og Sunnfjord Utvikling.

Varehandelen er den største av tenestenæringane

Den er bindeledd mellom forbrukarar og produsentar og har kontaktflater mot dei fleste andre næringane. Varehandel kan bidra til at økonomien blir meir sirkulær ved at verksemdene i næringa stiller krav til produsentar av varer og tenester, ved å leggje til rette for at forbrukarar tek berekraftige val, og gjennom å utvikle og ta i bruk nye forretningsmodellar som heilt eller delvis byggjer på ei sirkulær ressursutytting.

Bygg, anlegg og eigedomsnæringa er Noreg si største fastlandsnæring

Høg ressursbruk gjer at næringa genererer store mengder klimagassutslepp og avfall. Sirkulærøkonomiske tiltak innan bygg og anlegg kan redusere bruken av bygningsmateriale og auke bruken av fornybare materiale 

I prosjektet Sirkulære Sunnfjord er det eit mål å få fram 3-5 pilotprosjekt for sirkulære innovasjonar innan varehandel, bygg og anlegg. Gjennom intervju og verkstader med aktørane vil NORCE kartlegge verdikjeder og materialstraumar, og identifisere utfordringar og moglegheiter for innovasjon og verdiskaping. Studentar ved Høgskulen på Vestlandet følgjer prosjektet, og deltek gjennom workshops og oppgåver innanfor sirkulær økonomi.