Folkehelse

Du og eg har ansvar for eiga helse. Kommunen har ansvar for å  legge til rette for dei gode vala, både direkte og indirekte. 

Kunnskap om folkehelse får vi gjennom oversikt over innbyggarane si helse og kva faktorar som påverkar oss. Det er lov om folkehelsearbeid, folkehelselova, som viser retning for arbeidet til kommunen.

Folkehelseprofilen 2023   

Bumiljø og folkehelse er tema for 2023 og presenterer funn innan helsefremjande og førebyggande arbeid avgrensa til data som er tilgjengeleg på kommunenivå.

Einslege 

Samanlikna med landssnittet ligg vi høgt på fleire av målepunkta. Det betyr ikkje at det framleis 

Kan vere utfordringar vi må vere obs på. Vi har mellom anna ein låg andel einslege i aldersgruppa over 45 år, men vi veit også at skilte eldre menn er dei som lever kortast samanlikna med skilte eldre kvinner. 

Barn i fattigdom

Vi har ein låg andel barn i hushald med vedvarande låginntekt samanlikna med landsnivået, men samtidig veit vi at det er ca 300 born i Sunnfjord som lever i fattigdom. Låg hushaldsinntekt er den gjennomsnittlege inntekta i ein treårsperiode tilsvarande under 60 % av median husinntekt i Noreg. 

Gjennomsnittslønn 2022 i Norge: 53 150 kr. Medianlønn: 47 755 kr (SSB) 

Dette er noko av årsaka til at vi lagar eigen strategi mot barnefattigdom, og har sett i verk tiltak for at alle barn, uavhengig av kva foreldra tener, skal få moglegheit til å vere med på aktivitetar, idrett osv. Vi er avhengig av å nå ut til alle på ein god måte. 

Du kan lese meir om

Lokalmiljø

Nærmiljøkvalitetar har innverknad på helse og livskvalitet. Ungdomsskuleelevar seier dei har høg tilfredsheit med livet, og at dei er nøgde med lokalmiljø. Samanlikna med landsnivået ligg Sunnfjord høgt. I arbeidet med folkehelse må vi også ha lokalkunnskap. Sjølv om fleirtalet trivast og har det bra, er det elevar som har alvorleg skulefråvær på ungdomsskulen. Dette har blitt til eige fireårigprosjekt i Sunnfjord som skal munne ut i betre kompetanse og samhandling i mellom alla partar, intertn i kommunen, mellom kommunen og foreldre.   

Sunnfjord legg til rett for eigna bustader og helsefremmande bumiljø gjennom kommunen sin arealplan. Det er no høyring på denne og viktig at alle innbyggarane seier korleis dei vil ha det. 

Oppvekstprofil 2022 (PDF, 2 MB)

Folkehelseprofil 2023 (PDF, 2 MB)

 

Folkehelseundersøking i Vestland 2022

Saman skal vi skape gode kvardagsliv for deg som innbyggar.  

Kontakt

Catrine Vagstad
Rådgjevar folkehelse og plan
E-post
Telefon 57 61 25 99

Saman skapar vi gode kvardagsliv