Sunnfjord kommune

Om Vassenden skule

Om Vassenden skule

Vassenden skule er ein 1.-10 skule som driftast i to avdelingar med 4-500 meter mellom bygga. Vi har omlag 300 elevar, SFO- avdeling med 60-70 brukarar og har i overkant av 50 tilsette. Våre viktigste satsingsområde er PALS og FAL. PALS er eit førebyggande program for eir trygt og god skulemiljø, mens FAL er ei satsing på fysisk aktiv læring som metode for å gi alle elevane minst 30 minutt fysisk aktivitet kvar skuledag. Vidare arbeider vi med å utvikle oss på arbeid med vurdering for læring og har ei aktiv haldning til innføring av den nye læreplanen Fagfornyinga. 

Trivsel, læring og meistring for alle! 

 

Ansvar - Omsorg - Respekt 

 

Vi vil at små og store kjenner seg trygge. Alle skal vere inkluderte, oppleve trivsel, skaparglede og motivasjon i læringa si. Dette gjer vi gjennom dei tverrfaglege tema:

Ekskursjon- og aktivitetsplanen syner kva ekskursjonar og aktivitetar alle klassane skal ha igjennom skuleåret. Planen vert justert og evaluert årlig av det pedagogiske personalet. Planen er lokalt tilpassa, med overordna mål om at elevane skal nytte lokalmiljøet og eigen kommune som viktig lærearena. Planen er utforma slik at den følgjer kompetansemåla i læreplanen Kunnskapsløftet. med overgang til Fagfornyinga i løpet av 2020 vil vi vidareutvikle planen og tilpasse den til kompetansemåla i den nye læreplanen. 

 

Etter ombygginga av skulane er det innført ein del endringar som påverkar utleige av skulebygga til aktivitet på kveldstid og i helgar. Nytt nøkkelsystem på både barneskulen og ungdomsskulen avgrenser området skulen kan leige ut. Dette er òg i tråd med nye personvernreglar. Du må tinge leige av rom minst 5-7 dagar før du treng rommet, og du er personleg ansvarleg for kodebrikke du nyttar til å låse opp bygget med. 

Vassenden skule vert drifta i ei avdeling for barneskule med eigen SFO, og ei avdeling for ungdomsskule. Rektor ei øvste leiar for begge avdelingane og har kontortid begge stader. I kvar avdelinga er det eigen assisterande rektor, og på barneskulen har SFO eigen dagleg leiar. Lærarane underviser hovudsaklig klassane i ei av dei to avdelingane.

Vassenden skule er drifta i to ulike bygg og avdelingar. I den eine avdelinga er det barneskule for 1.-7. klasse og eiga SFO- avdeling. Den andre avdelinga husar ungdomsskule for elevar som går i 8.-10. klasse. Mellom skulebygga er det gangveg mellom. Det er eigne personalavdelingar i begge avdelingane. 

 

Vassenden skule innførte metoden fysisk aktiv læring (FAL) i eit samarbeid med Høgskulen i Vestland sitt forkingsprosjekt ASK (Active Smarter Kids). På Vassenden skule var det stor og positivt engasjement hjå både elevar, føresette og tilsette for å innføre denne satsinga. Ved skulen hjå oss praktiserer vi fysisk aktiv læring i alle fag i alle klassar. Metoden er timeplanfesta der målet er å sikre at alle elevar får minst 30 minuttar fysisk aktivitet kvar dag. Vi ser på satsinga som eit folkehelsetiltak, der vi i kombinasjon med PALS- arbeidet får arbeidd heildekkande med heile eleven i sentrum. 

Vassenden skule arbeider med PALS som sitt førebyggande skulemiljøarbeid. Eit kjerneelement i PALS er at skulen har tre overordna reglar som gjeld alle partar: ANSVAR, OMSORG OG RESPEKT. Kvart år får alle tilsette utlevert ei oppdatert handbok med skulen sine overordna system for skulemiljøarbeid. 

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde