Sunnfjord kommune

Om Vassenden skule

Om Vassenden skule

Vassenden skule er ein 1.-10 skule som driftast i to avdelingar med 4-500 meter mellom bygga. Vi har omlag 280 elevar, SFO- avdeling med 60-70 brukarar og i overkant av 50 tilsette. Våre viktigste satsingsområde er PALS og FAL. PALS er eit førebyggande program for eir trygt og god skulemiljø, mens FAL er ei satsing på fysisk aktiv læring som metode for å gi alle elevane minst 30 minutt fysisk aktivitet kvar skuledag. Vidare arbeider vi med å utvikle oss på arbeid med vurdering for læring, og har ei aktiv haldning til innføring av den nye læreplanen Fagfornyinga. 

 

Trivsel, læring og meistring for alle! 

Ansvar - Omsorg - Respekt 

Vi vil at små og store kjenner seg trygge. Alle skal vere inkluderte, oppleve trivsel, skaparglede og motivasjon i læringa si. Dette gjer vi gjennom dei tverrfaglege tema:

Skulen har eigne rom og avdleingar vi leiger ut. Desse er i ei eiga utleigesone på barneskulen. Til vanleg i skuleåret låner vi ikkje ut klassane sine klasserom. Dette er òg i tråd med nye personvernreglar. Vi låner òg ut gymsalen på ungdomsskulen. Vassenden skule har ikkje noko med utleige av Jølstrahallen på kveldar/helg å gjere. Du må tinge leige av rom minst 5-7 dagar før du treng rommet. Du må vere over 18 år og er personleg ansvarleg for kodebrikke du nyttar til å låse opp bygget med. 

Vassenden skule er drifta i to ulike bygg og avdelingar. I den eine avdelinga er det barneskule for 1.-7. klasse og eiga SFO- avdeling. Den andre avdelinga husar ungdomsskule for elevar som går i 8.-10. klasse. Mellom skulebygga er det gangveg mellom. Det er eigne personalavdelingar i begge avdelingane. 

 

Vassenden skule innførte metoden fysisk aktiv læring (FAL) i eit samarbeid med Høgskulen i Vestland sitt forkingsprosjekt ASK (Active Smarter Kids). På Vassenden skule var det stor og positivt engasjement hjå både elevar, føresette og tilsette for å innføre denne satsinga. Ved skulen hjå oss praktiserer vi fysisk aktiv læring i alle fag i alle klassar. Metoden er timeplanfesta der målet er å sikre at alle elevar får minst 30 minuttar fysisk aktivitet kvar dag. Vi ser på satsinga som eit folkehelsetiltak, der vi i kombinasjon med PALS- arbeidet får arbeidd heildekkande med heile eleven i sentrum. 

Vassenden skule arbeider med PALS som sitt førebyggande skulemiljøarbeid. Eit kjerneelement i PALS er at skulen har tre overordna reglar som gjeld alle partar: ANSVAR, OMSORG OG RESPEKT. Kvart år får alle tilsette utlevert ei oppdatert handbok med skulen sine overordna system for skulemiljøarbeid. 

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon +47 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde