Sunnfjord kommune

Informasjon

Informasjon

Nedanfor finn du informasjon om skulemjølk og skulefrukt, ordensreglement, permisjonsreglement, individuelle støttesystem, skulemiljøarbeid og korleis vi handterer ev. skade og sjukdom i skuletid. 

Samarbeid, føring av fråvære og informasjonsflyt mellom heim og skule skal skje ved bruk av Visma Flyt Skule, der vi sikrar personvernet.  nedanfor er rutina skulen har, som både føresette og tilsette skal følgje opp. Ta kontakt med kontaktlærar ved spørsmål. 

Det er foreldremøte i kvar klasse 2 gangar i året. På årssteg der det er to klassar vert ofte møta organisert med ein fellesdel, og ein del der ein møtast klassevis. I tillegg til informasjon er det viktig at foreldra får diskutere og reflektere saman på foreldremøta. 

Du tingar skulefrukt her: https://skolefrukt.no/

Du tingar skulemjølk her: https://www.skolelyst.no/

Som eit ledd i Pals-arbeidet, har Vassenden skule ulike tiltak som vi tilbyr elevar som treng ekstra støtte i ein periode. Her får du litt informasjon om nokre av støttetiltaka vi har i samband med PALS- arbeidet vårt. 

 

Vassenden skule har mange ulike tiltak og system i arbeidet med å lage eit godt og trygt skulemiljø. PALS er eit skuleomfattande program der vi arbeider førebyggande i alle klassar og på alle arenaer. Vidare følgjer vi opp elevane med ulike elevsamtalar, kartleggingar og har tilbod om sosiallærarar og skulehelseteneste i begge avdelingar. Kvar av klassane har fysisk aktiv læring (FAL) på timeplanen slik at vi sikrar at alle elevar får minst 30 minutt fysisk aktivitet kvar skuledag. For å trygge elevane sin skuleveg arbeider vi med Trygg Trafikk sitt program Hjartesone, der målet er at flest mogeleg skal gå og sykle til skulen. 

Dersom elevar vert sjuke eller skadde i løpet av skuledagen vert dette følgt opp etter eigne rutinar der alvorsgraden vert tatt omsyn til. Ved behov for transport heim, eller legebesøk, er foreldre/føresette ansvarlige for å organisere dette. Vi nyttar Folkehelseinstituttet sine retningslinjer ved omgangssykje. Dette betyr at elevane ikkje skal leverast på skule eller SFO før det har gått 48-timar etter siste gang barnet hadde oppkast/diare. 

Etter søknad kan grunnskuleelevar få permisjon frå pliktig undervisning inntil to veker (ti skuledagar) når fritak er fagleg forsvarleg. Elevar vil ikkje få innvilga permisjon under eksamen, tentamen, nasjonale prøver og kartleggingar. I tilfeller der lærar manglar vurderingsgrunnlag i eit fag vil det ikkje bli innvilga permisjon. For fri utover to veker gjeld eigne reglar om utmelding av skulen. Om det ikkje vert søkt innan oppsett tidsfrist får eleven fråværet ført som ugyldig fråvær. Elevar på ungdomsskulesteget mistar då retten etter føreskriftene § 3-41 til å få søkt omgjering av det aktuelle fråværet som vert ført på vitnemålet.

Våre ordensreglar er bygd opp etter  PALS-modellen. Som PALS- skule arbeider vi med å øve inn positiv og god åtferd for å lære dei tre overordna reglane våre; ansvar, omsorg og respekt. Vi har eiga regelmatrise med forventningar til god åtferd, og ein konsekvensplan som vi nyttar ved regelbrot. 

Elevar får informasjon og praktisk opplæring i reglane på starten av skuleåret, og foreldre får informasjon på foreldremøte. Det er viktig at elevar, foreldre og tilsette er godt kjende med skulen sitt reglement. Vi oppmodar alle om å lese regelmatrisa og konsekvensplanane godt. 

Kontakt

Vassenden skule
E-post
Telefon 57 72 65 50

Fråværstelefon 1. - 7. klasse:

414 577 22

Fråværstelefon 8. - 10. klasse:

404 09 663

SFO:

947 93 064

 

Adresse

Besøksadresse:
Gjesdal 17
6847 Vassenden 

Postadresse:
Vassenden skule
Postboks 338
6802 Førde