Sunnfjord kommune

Kunngjeringar

Kunngjeringar

På denne sida finn du planar som er lagt ut til offentleg ettersyn / på høyring. Det vil seie at du kan gi dine innspel til planforslaga. Innspela vert så tatt med og vurdert under behandling av planen. 

Lister over takst og eigedomsskatt på eigedomar i Sunnfjord kommune er no lagt ut til offentleg ettersyn.

 

Detaljregulering Gamle Vievegen B18, del av gbnr. 43/17 er lagt ut på høyring. Vi ønsker innspel frå deg. Høyringsperioden er 17.03.2023. – 02.05.2023

Sunnfjord Kommune har i dag dispensasjon i eit avgrensa tidsrom for å drifte Brann- og Redningstenesta i eksisterande lokalar i Førde. For å stette dagens krav og pålegg, vurderer kommunen å bygge ny brannstasjon.

Sunnfjord kommune skal lage plan for kultur, frivilligheit og inkludering 2023-2030. Vi inviterer innbyggarane til å gje innspel.

Sunnfjord kommunestyre vedtok detaljreguleringsplan Pynten i møte 17. november 2022.

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

 

 

Forskrifta har vore på høyring og vart godkjendt i kommunestyret 18.02.2021. Forskrifta er kunngjort i Norsk Lovtidend.

 

 

Sunnfjord kommunestyre vedtok 11.desember 2019 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023.

 

Kommunestyret i Sunnfjord kommune har i møte 11. desember 2019 vedteke lokale forskrifter for teknisk sektor. 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00