FAU Slåtten skule

FAU er sett saman av foreldre frå kvar klasse. Det er val om hausten i 1. klasse og om våren i 2.,  4. og 6. klasse. Foreldra vel to representantar frå kvar klasse, ein av desse sit i FAU. Begge representantane har personlege vara. Hovudoppgåva til FAU er å vere bindeledd mellom skulen og heimane og leggje tilhøva til rette for positiv utvikling hos elevane. FAU er delt inn i tre arbeidsgrupper: «Legene», «HMS» og «Trafikk og skuleveg».

Leiing

 • Leiar:              Christian Moltu
 • Nestleiar:        Jeaneth A. F. Rosnes 
 • Kasserar:        Torje Hirth

Oppgåver:

 • Vurdering av skulen
 • Utviklingsarbeid i skulen
 • Utvikling av eit trygt læringsmiljø for elevane
 • Planlegging og oppfølging i arbeid mot mobbing
 • Sosiale tiltak for elvane
 • Utforming av mål for skulen
 • Utvikle det fysiske skulemiljøet
 • Vere med å sikre trafikkforhold i nærmiljøet

FAU har følgjande underutval

Møteplan for FAU

 • Onsdag 27.09.23 kl.19.00
 • Onsdag 07.02.24 kl.19.00
 • Onsdag 17.04.24 kl.19.00

Slåtten FAU har  organisasjonsnummer 922 187 584
Vipps nummer: 555778