Kommunedelplan fv. 57 Båtevika - Storehaugen

Planprogrammet for kommunedelplan (KDP) fv. 57 Båtevika- Storehaugen vart fastsett av Sunnfjord formannskap 30. november 2023. Planprogrammet seier kva som skal vere med i KDP. Det er 3 trasear som skal vurderast; A1, A2 og B9. 

Tre alternativ fv 57 Båtevika - Storehaug.png - Klikk for stort bilete
Kart over tre alternativ fv 57 Båtevika - Storehaug - Klikk for stort bilete

Kort om planarbeidet

Vestland fylkeskommune (VLFK) har utarbeid planprogram og silingsrapport for kommunedelplan (KDP) fv. 57 Båtevika – Storehaugen som skal avklare framtidig trase for fv.57. Det var utarbeidd 10 alternative trasear i tillegg til utbetring av eksisterande veg over Åse. (Fv. 57 og fv. 5676). Etter tilråding frå VLFK vedtok Sunnfjord formannskap at ein skal gå vidare med alternativa A1, A2 og B9. I arbeidet skal også moglegheitene for stegvise utbyggingar og kombinasjonar innanfor desse alternativa vurderast.

Det vert no arbeidd vidare med dei 3 alternativa og i desember 2024 kjem planen til handsaming for offentleg ettersyn. Meir detaljer i framdriftsplanen finn de i planprogrammet (PDF, 7 MB).   

 

Sjå viktige dokument i saka

Har du spørsmål

Send spørsmål til sakshandsamar på planavdelinga Vigsid Lobenz

E-post:vigdis.randine.rorstad.lobenz@sunnfjord kommune.no

Telefon: 57 82 87 80