Fastsetting av planprogram for kommuneplanen sin arealdel– planvedtak

Gregory Idehen

Sunnfjord kommunestyre vedtok planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel 28.april 2022.

Vedtak i kommunestyret

I medhald av § 4-1 i plan- og bygningslova vert det stadfesta at revidert planprogram, datert 08.04.2022, skal gjelde for utarbeiding av kommuneplanen sin arealdel 2023–2034.

Kort om planen 

Planprogram for kommuneplanen sin arealdel 2023-2034 har vore ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 14.02.22 – 30-03.22. Det har kome innspel frå regionale instansar, lag- og organisasjonar, eigedomsutviklarar, grunneigarar m.fl. Det kjem fram av sak 043/22 i kommunestyret 28.04.22 kva som vart endra som følgje av merknadane.

Sjå tidslinje for prosessen med kommuneplanen sin arealdel

Sjå viktige dokument i saka

Lovverk

Sjå innkomne innspel og dokument i saka

Her finn du alle dokument som er arkivert i denne saka. Du finn også innspela som er sendt inn.