Sunnfjord kommune

Kulturskulen sine læreplanar

Kulturskulen sine læreplanar

Læreplanen beskriv innhald og mål for undervisninga ved Sunnfjord kulturskule. Planen set mål for dei ulike stadia i eit undervisningsforløp, men kor lenge den enkelte elev brukar på dei ulike stadia er ikkje tidsbestemt. Utvikling innafor kunstfaga er individuelt og utvikling vil vere høgst ulikt frå elev til elev.

Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstnariske uttrykk. Opplæringa skal bidra til danning av born og unge, fremje respekt for andre sin kultur, bevisstgjere eigen identitet, utvikle kritisk refleksjon og utvikle eigen livskompetanse.

Skulen har ingen eksamen eller prøver som avgjer om elevar får fortsette på kulturskulen, men skulen forventar at den enkelte elev følgjer opp undervisninga og er førebudd til timane.

Nokre elevar vel å satse vidare på musikk/dans/drama på vidaregåande og deretter høgare kunstutdanning, medan dei fleste er innom kulturskulen for å ha ein fritidsaktivitet.

 

Trude Skarvatun
rektor ved Sunnfjord kulturskule

Kjernetilbod