Sunnfjord kommune

Ferdselsreglar

Ferdselsreglar

Nokre enkle ferdselsreglar

  • Bandtvang: Dei gamle kommunane hadde eigne lokale forskrifter for bandtvang, og fram til ny forskrift for Sunnfjord er bestemt gjeld forskriftene framleis. Førde, Gaular og Jølster: Bandtvang frå 1. april og til og med 1. november.
  • Beite: Om sommaren vert mange av turområda brukt til beite for sau og storfe. Vis omsyn om du møter beitedyr og ikkje jag desse. Meld frå til nærmaste gard om du kjem over sjuke, skadde eller døde dyr.
  • Villrein: Det er villrein i store delar av fjellområda i Sunnfjord. Vis omsyn dersom du møter rein, uroa ikkje villreinen unødig.
  • Praktiser skånsam ferdsel, og ikkje ta deg til rette på private vegar, tun og stølar.
  • Bålforbod: Det er generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenne opp eld i nærleiken av skog og annan utmark. Les meir om bål- og bråtebrenning i Sunnfjord kommune.
  • Bråtebrenning er ikkje tillatt uansett tid på året i område med tett bebyggelse og i bustadfelt.
  • Ver forsiktig med eingongsgrillar.
  • Kast ikkje søppel i naturen. Flaskeskår og blikkboksar kan skade både dyr og folk, det same kan rista frå eingongsgrillen. 
  • La sjeldne og sårbare vekstar få stå i fred. Dei er vakrast der dei står. 

Aktuelle lover

Kontakt

Solfrid Trå
E-post
Telefon 57 72 61 24