Praktisk informasjon

Solsida barnehage er ein barnehage på to adresser. Det er tre avdelingar på Haugum og fire avdelingar på Toene. 

Bemanning

Dei kommunale barnehagane i Sunnfjord kommune har ei grunnbemanning på tre vaksne pr. avdeling, ein pedagogisk leiar og to assistentar. Reduserte stillingar blant dei tilsette fører til at det totalt sett vert fleire vaksne å forhalde seg til.

Enkelte avdelingar kan i periodar ha fleire vaksne, enten grunna utvida barnegruppe eller ekstraordinære behov i barnegruppa.

Opningstider i barnehagen

 • Barnehagen opnar klokka 07.00 og stenger klokka 16.30 (måndag til fredag).
 • Julafta og nyttårsafta er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag, stenger barnehagen klokka 12.00 
 • Vi har fem planleggingsdagar i løpet av året.  Barnehagen er då stengt. 

Vedtektene for kommunale barnehagar

Oversikt over planleggingsdagar for kommunale barnehagar

Tilvenning

Besøk i barnehagen

I juni inviterer vi nye barn med foreldre på besøk i barnehagen.

Oppstartssamtale

Ved oppstart inviterer vi til ei individuell startssamtale. 

Kontaktperson

Barnet får tildelt ein kontaktperson i barnehagen. 

Første dag:

 • Barn og foreldre kjem til avtalt tid.
 • Dagen skal vere kort, ca to timar.
 • Foreldra må vere med barnet i barnehagen heile tida.

Andre dag:

 • Barn og foreldre kjem til avtalt tid. 
 • Dagen skal vere kort, tre til fire timar.
 • Personalet tek gradvis meir ansvaret for barnet.
 • Foreldra er framleis tilgjengeleg, men kan etter avtale forlate rommet/barnet ei stund.

Tredje dag:

 • Barn og foreldre kjem til avtalt tid.
 • Dagen bør vere kort. Fire til fem timar.
 • Foreldra og kontaktperson vurderer kortid og kor lenge foreldra kan forlate barnet i barnehagen. 

Korleis ta avskjed med barnet

 • Gå aldri frå barnet utan å seie klart ifrå når de går.
 • Gje barnet «ha det- kos».
 • Overlever barnet til kontaktperson.
 • Ver tydeleg og trygg når du leverer barnet i barnehagen.

God råd

 • Er foreldra utydelege og usikre i avskjeden, vert barnet usikkert og tilvenningsprosessen kan ta lenger tid.
 • Mange foreldre vil oppleve at barnet gret ved avskjed om morgonen.  Er du utrygg/uroa etter å ha gått frå eit gråtande barn, ring for å høyre korleis det går. 
 • I overgangen frå heim til barnehagen kan eit overgangsobjekt vere til tøst og hjelp. Dette kan vere ein bamse, ein koseklut, ein smokk eller ei favoritt-leike. 

Samarbeid mellom heim og barnehage

Barnehagen har både eit formelt og eit uformelt foreldresamarbeid. Det uformelle samarbeidet skjer kvar dag i garderoben ved bringing og henting, ved telefonsamtaler, sms og epost. 

Alle foreldre skal ha tilbod om 2 foreldresamtaler i året. Dette er ei samtale mellom den føresette og pedagogen på avdelinga, og går direkte på trivsel og utvikling til kvart enkelt barn. Foreldra står fritt til å be om fleire samtaler dersom det er behov for det. Dersom det t.d. er endringar i familiesituasjonen ber vi om at de avtaler ei samtale kring dette, slik at vi saman kan hjelpe barnet på best mogleg måte gjennom endringa.

Utgangspunktet for lov om barnehagar er at det er foreldra som har hovudansvar for omsorg og oppseding av barnet. Barnehagen skal difor drivast i nær forståing med barna sin heim. Samarbeidet inneber regelmessig kontakt mellom barnehage og foreldra, der ein utvekslar informasjon samt drøfte spørsmål og eventuelt problem som har oppstått. Begge partar sit inne med verdifull kunnskap og erfaring som er til stor nytte i arbeidet med barna.

Gjensidig ærlegdom og tillit er viktig grunnlag for samarbeid mellom barnehagen og foreldra. De som foreldre må kjenne dykk trygge på at de kan ta opp det som opptek dykk i høve barnet – sjølv om det skulle innebere kritikk til barnehagen. De som foreldre må også kunne kjenne dykk trygge på at opplysningar som barnehagen får, ikkje vert misbrukt eller vert tilgjengeleg for uvedkommande. Personalet i barnehagen har teieplikt.

Samarbeidsutvalet for Solsida barnehage

Sjukdom

Barn som er sjuke skal ikkje vere i barnehagen, både av omsyn til det sjuke barnet og at de kan smitte dei andre i barnehagen. Hovudregelen er at barn i barnehagen skal vere friske nok til å vere ute. Dersom barnet har hatt diare/oppkast skal barnet vere heime 48 timar etter siste utbrot. Er du i tvil kan du snakke med personalet. Ver vennleg å gje melding til barnehagen når barnet er sjuk eller har fri. 

Dagsrytme

 • 07.00 Barnehagen opnar
 • 08.00 -09.00 frukost 
 • 09.00 leik/aktivitetar ute eller inne. 
 • 11.30 mat
 • 12.00 leik/aktivitetar evt. kvile
 • 14.30 frukt/knekkebrød
 • 16.30 Barnehagen stenger*. 
 • *Den siste halve timen vil avdelinga verte rydda og kosta, sidan arbeidstida til personalet og er slutt 16:30

Måltid

Barna får mat og frukt i barnehagen. Vi har to brødmåltid og ei fruktstund kvar dag. Frukost vert servert frå 07:30 – 09:00. Hovudmåltidet vert servert frå ca. 11:30. Saman med frukta vil barna få tilbod om ei skive eller eit knekkebrød, ca. kl. 14:00. Dersom dykkar barn har særskilde behov når det gjeld mat og drikke ber vi om ei tilbakemelding.

Bursdagfeiring

I Solsida feirar vi bursdag med varm lunsj som barnet vel ut frå ein bursdagsmeny. Bursdagsbarnet får krone og får vere midtpunkt i ei bursdagssamling på avdelinga. (Når det gjeld privat bursdagsfeiring har samarbeidsutvalet vedteke at ein ikkje skal levere ut invitasjonar i barnehagen med mindre ein tenkjer å be alle på avdelinga. Be om adresseliste ved behov.)

Kle og sko

Barnet må alltid ha ekstra klesskift liggande i barnehagen. Regnklede og støvlar, samt fleece og ullklede, må alltid være i barnehagen. Barnet må i tillegg ha sandalar eller tøflar til bruk inne. Hugs å merke kleda til barnet! 

Foreldrebetaling

Kontakt

Profilbilde av Elin Hagen
Elin Hagen
Einingsleiar Solsida barnehage
E-post
Telefon 57 72 44 43
Mobil 97 19 11 55

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse
Solsida Toene barnehage: Kyrkjevegen 20, 6809 Førde
Solsida Haugum barnehage: Stranda 12, 6809 Førde

Postadresse: 
Solsida barnehage
Postboks 338
6802 Førde