Sunnfjord kommune

Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Ein heiltids barnehageplass kostar 3 230 kroner per månad i 2021. Du betalar frå den månaden barnet ditt startar i barnehagen. Matpengar kjem i tillegg. 

Prisar for barnehageplass i Sunnfjord kommune

Foreldrebetalinga er månadleg i 11 månader. August er betalingsfri månad. 

Prisar for 2021 gjeld frå 1. januar 2021:

Prisar for barnehageplass i Sunnfjord kommune
Type plass Pris pr. månad 2020 Matpengar pr. månad 2020 Pris pr. månad 2021 Matpengar pr. månad 2021
100 % plass 3 135 350 3 230 350
80 % plass 2 820 280 2 810 280
60 % plass 2 200 210 2 164 210
50 % plass 1 890 180 1 840 180
40 % plass 1 570 150 1 518 150

Søskenmoderasjon 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje barn og fleire.

 

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Familiar som samla tente mindre enn 583 650 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehageplass, og ikkje meir enn seks prosent av samla årsinntekt for barnehagetilbodet. 

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Vi behandlar søknader gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 1. oktober

Her kan du søke om lågare foreldrebetaling 

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det for eitt barnehageår om gongen. Du må difor søke på nytt kvart barnehageår. 
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden. 

Du kan klage om du ikkje får redusert pris

Du har rett til å klage. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Du sender klagen til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde. Klageutvalet er klageinstans. 

Forskrift og vedtekter

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00