Sunnfjord kommune

Pris og betaling for barnehageplass

Pris og betaling for barnehageplass

Ein heiltids barnehageplass kostar 3 315 kroner per månad frå 01.01.2022. Det vert endring i makspris frå 1. august 2022. Matpengar kjem i tillegg. 

Prisar for barnehageplass i Sunnfjord kommune

Foreldrebetalinga er månadleg i 11 månader. August er betalingsfri månad. 

Prisar for 2022:

Prisar for barnehageplass i Sunnfjord kommune i 2022
Type plass Pris pr. månad frå 01.08.2022 Pris pr. månad frå 01.01.2022 Matpengar pr. månad heile 2022
100 % plass 3 050 3 315 350
80 % plass 2 653 2 884 280
60 % plass 2 043 2 221 210
50 % plass 1 737 1 888 180
40 % plass 1 433 1 558 150

Søskenmoderasjon 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje barn og fleire. Det er endring i makspris frå 1. august 2022.

Har du låg inntekt kan du få lågare pris

Familiar som samla tente mindre enn 598 825 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehageplass, og ikkje meir enn seks prosent av samla årsinntekt for barnehagetilbodet. 

Her finn du meir informasjon om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Vi behandlar søknader gjennom heile året, men hovudsøknadsfristen er 1. oktober

Her kan du søke om redusert foreldrebetaling 

  • Får du søknaden om lågare pris godkjent gjeld det for eitt barnehageår om gongen. Du må difor søke på nytt kvart barnehageår. 
  • Får du søknaden om lågare pris godkjent, gjeld det frå månaden etter du har sendt søknaden. 

Du kan klage om du ikkje får redusert pris

Du har rett til å klage. Klagefristen er tre veker etter at du har fått vedtaket. Ei eventuell klage må vere skriftleg. Du sender klagen til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde. Klageutvalet er klageinstans. 

Forskrift og vedtekter

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00