Detaljregulering Espelandsdalen – høyring og offentleg ettersyn

Statens vegvesen har no lagt detaljreguleringsplan Espelandsdalen til høyring og offentleg ettersyn. Planframlegget er til offentleg ettersyn til 12. mai 2024.
 

Kartutsnitt viser området - Klikk for stort bilete Sunnfjord kommune

Kort om planen

Planområdet ligg like vest for krysset mellom E39 og fv 57 ved Skilbreivatnet, og gjeld for eigedomane 210/2, 210/4 og 202/26.

Formålet med detaljreguleringsplanen er å sikre areal til å plassere overskotsmasse frå bygging av E39 Storehaugen – Førde i Espelandsdalen. Delar av fylkesveg 57 går gjennom planområdet og vert regulert med ny veglinje. Planområdet er ca. 79 dekar der ca. 23 dekar skal opparbeidast til dyrka mark etter ferdigstilling av ny E39.

Planarbeidet er vurdert til å ikkje verte fanga opp av verkeområdet til forskrifta om konsekvensutgreiingar.

Vedtak av ny detaljreguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplan Fv. 57 Perhaugen - Storehaug frå 2019, planid 4647_143020180001.
 

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 12. mai 2024

Alle innspel vert lagt ved den vidare sakshandsaminga, og blir offentleg tilgjengeleg.

Send merknad eller innspel til:


Merk brev og e-post med detaljreguleringsplan Espelandsdalen, saksnummer 21/164114.

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til Marius Slinde i Statens vegvesen om det er noko du lurer på.

Lovverk