Prisar for kommunale tenester

Betalingssatsar, gebyr og avgifter for kommunale tenester i Sunnfjord kommune. 

Prisliste - Sunnfjord kommune

Skule og barnehage

Betalingssatsar barnehge

Betalingssatsar SFO

Omsorg

Betalingssatsar praktisk bistand

Betalingssatsar middag, tryggleiksalarm og dagtilbod

Betalingssatsar kurdøgnpris, korttids- og langtidsopphald ved omsorgssenter

Vatn, avløp og slam

Betalingssatsar vatn

Betalingssatsar avløp

Betalingssatsar slam

Feiing og tilsyn

Betalingssatsar feiing og tilsyn (PDF, 100 kB)

Byggesak

Betalingssatsar byggesak

Oppmåling - gebyr etter matrikkellova

Betalingssatsar oppmåling

Viltforvaltning

Betalingssatsar viltforvaltning

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no