Deling etter jordlova

Dyrka og dyrkbar jord er ein grunnleggjande ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. Dersom eigaren av ein landbrukseigedom ynskjer å bruke dyrka jord til anna enn jordbruksproduksjon, må det søkjast om løyve.

Lover og retningslinjer

Kontaktpersonar på eininga landbruk og miljø

Kontakt

Natalie Solheim Bernales
Rådgjevar
E-post
Telefon 57 71 85 22