Sunnfjord kommune

Deling eller endring av grunneigedom

Deling eller endring av grunneigedom

Deling og endring av eigedom, eller oppretting av ny matrikkeleining

Deling eller endring av eigedom krev søknad og løyve etter § 26-1, jf. §§ 20-1 m og 20-4 d, i plan- og bygningslova (pbl). Dersom du ønsker å dele frå ei tomt eller ønsker å endre grenser for eigedomen din, må du søke til kommunen om dette.

Eit løyve til slik endring er trinn ein i ein saksprosess der trinn to er å halde oppmålingsforretning og opprette ny eigedom/endre eigedomsgrensene. Gjennom oppmålingsforretninga får den nye eininga eit eige gards- og bruksnummer (dette gjeld ikkje ved arealoverføring). Den nye eigedomen, eller endring av denne, vert deretter registrert i det offisielle eigedomsregisteret (matrikkelen).

Les dette først

Ver klar over at saka kan verte omfattande dersom søknaden ikkje er i samsvar med gjeldande arealplan for området. Det må då søkast om dispensasjon frå planen eller endring av plan, før det kan gjevast løyve til deling i samsvar med pbl § 26-1.

Informasjon til publikum om søknad om deling og endring av eigedom i Sunnfjord kommune (DOCX, 64 kB) er nyttig å lese før du søker om løyve til deling eller endring av eigedom.
 

Kontakt

Trond Hegrestad
Sakshandsamar delingssak
E-post
Telefon +47 57 71 85 23

Jobbar med deling av grunneigedom etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak