Sjukeheimsplass Sunnfjord kommune

Sunnfjord kommune har fire omsorgssenter som ligg i Førde, på Sande, på Skei og i Naustdal. Desse har tilbod om sjukeheimsplass, korttidsplass, rehabiliteringsplass og avlastning. 

Kven kan få sjukeheimsplass?

 • Sjukeheimsplass /langtidsplass er for eldre som har eit stort behov for pleie og  omsorg heile døgnet, men som ikkje treng behandling på sjukehus. 
 • Før tildelt plass, skal det vere prøvd ut med  heimetenester i heimen.
 • Korttidsplass er for deg som har behov for opptrening, vedlikehaldstrening eller utredning. 
 • Avlastningsplass er til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver.

Slik søker du

Du brukar felles søknadsskjema for helse- og omsorgstenester for å søke om sjukeheimsplass:

Søk om helse- og omsorgstenester elektronisk

Søk om helse- og omsorgstenester papirskjema


Send søknad til:

Sunnfjord kommune
Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde 

Søknadsfrist

 • Det er ikkje søknadsfrist. Søknaden blir behandla fortløpande

Dei fire ulike butilboda

 1. Langtidsplass for demente er eit døgnkontinuerleg butilbod for personar med demensdiagnose som ikkje kan bu i eigen  bustad. Personalet har spesiell kompetanse om behandling og pleie  av personer med demens.
   
 2. Langtidsplass er butilbod deg som ikkje kan bu i eigen bustad og som har behov for pleie og omsorg heile døgnet. 
   
 3. Korttidsplass er til deg som treng eit kort opphald i sjukeheim.
   
 4. Rehabiliteringsplass er til deg som på grunn av sjukdom eller skade  treng trening. Personalet har spesialkompetanse innen  rehabilitering.

Kva kostar det? 

 • Langtidsplass: pris er rekna ut etter inntekt. Du betalar 75 % av grunnbeløpet og 85 % av tilleggspensjon og renteinntekter. Skatt vert trekt frå.

Kor lang tid tek det å behandle søknaden?

Vi behandlar søknaden så raskt som mogleg. Dersom søknaden ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha fått melding om grunnen til det. Det er tildelingseininga som behandlar søknaden. 

Har du spørsmål, ta kontakt med

 • Ring tildelingseininga kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00 om spørsmåla gjeld søknaden. 
 • Sentralbordet til Sunnfjord kommune: 57 72 20 00

Ring det lokale omsorgssenteret om du har andre spørsmål:

Kan du klage om du ikkje får innvilga søknaden? 

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på fire veker frå du fekk brevet. Forklar kva du er misnøgd med, og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. 

Tenestestandard og lover