Kreftomsorg

Kreftomsorg og omsorg i samband med annan alvorleg sjukdom, har som mål at den som vert sjuk og deira pårørande skal bli ivaretekne på ein god måte og få dei tenester og tilbod dei har rett på. 

Kreftkoordinator 

Kreftkoordinator i kommunen er eit lågterskeltilbod for kreftsjuke og deira pårørande. Og er ein fagperson du kan ta direkte kontakt med i alle fasar av kreftsjukdom, også der barn og unge er ramma av kreft. 

Om du skal sende personopplysningar send dei på eDialog

Kva kan du få hjelp til?

Kreftkoordinator kan gje informasjon, støtte og rettleiing, og har oversikt over relevante tilbod og tenester som kan vere aktuelle. Meir informasjon om funksjonen finn du på kreftforeningen.no. 

Pakkeforløp heim kreft

Pakkeforløp heim kreft består av tre formelle behovskartleggingssamtaler. Den første samtala blir gjennomført i sjukehus etter påvist kreftdiagnose. Sjukehuset tilviser så til kommunen for dei to neste samtalene. Desse samtalene skal vere 3-4 månader og 12-18 månader etter påvist kreftdiagnose. Målet med samtalene er at kreftsjuke sine behov for oppfølging utover sjølve kreftbehandlinga blir identifisert og følgt opp. Målgruppa er dei som har fått påvist ei kreftdiagnose uavhengig av alder og fase. Det omfattar også dei som får tilbakefall av kreftsjukdom. Det er frivillig å delta i pakkeforløpet.

I Sunnfjord kommune er det kreftkoordinator eller ressurssjukepleiar i lindrande behandling og kreftomsorg som gjennomfører av samtalene. Kartleggingssamtalene skal tilpassast den kreftsjuke sin situasjon, og pårørande kan delta om den kreftsjuke ynskjer det. Kreftsjuke som ikkje ynskjer behovskartlegging kan få tilbodet på eit seinare tidspunkt.

Meir informasjon om pakkeforløp heim kreft, finn du på helsedirektoratet.no og på helsenorge.no

Ressurssjukepleiar lindrande behandling og kreftomsorg

Kommunen har også eit nettverk av ressurssjukepleiarar innan kreftomsorg og lindrande behandling på omsorgssentera og i heimetenestene. Ressurssjukepleiar har direkte oppfølging av pasientar som er råka av kreft eller annan alvorleg sjukdom. Dei har særleg kompetanse innan fagfeltet og kan tilby:

  • samtale, kartlegging og oppfølging
  • førebygging og hjelp til lindring av symptom
  • råd og hjelp for tilrettelegging i heimen
  • samarbeid med helsepersonell og andre instansar 
  • informasjon om aktuelle tilbod i kommunen

Korleis etablere kontakt med ressurssjukepleiar

Du kan kontakte aktuell heimeteneste på følgande nummer:

Palliative rom i Sunnfjord kommune

Omsorgssentera i kommunen har tilrettelagde rom for dei som har behov for lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, der pårørande kan vere med under opphaldet. 

Kontakt

Profilbilde av Berit  Ullebust
Berit Ullebust
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 94 82 42 54

Eining: Fagutvikling