Sunnfjord kommune

FAU, foreldreråd, og foreldrekontaktar

FAU, foreldreråd, og foreldrekontaktar

Alle føresette som har barn i skulen, er medlem av skulen sitt foreldreråd. (Opplæringslova § 11-4.) Foreldrerådet vel eit arbeidsutval (FAU) som er talerør overfor skulen. FAU skal mellom anna sikre reell medverknad frå foreldra og ha medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhald mellom heim og skule, dei skal leggje til rette for trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skulen og lokalsamfunnet. Foreldrekontaktane er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassa og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra og skulen. Vedtektene til FAU ved Vassenden skule finn du her.  (PDF, 218 kB)

FAU skal mellom anna sikre reell medverknad frå føresette og ha medansvar for at elevane sitt læringsmiljø er trygt og godt. FAU bør samarbeide med både elevråd, skuleleiinga og dei tilsette. FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjonar og næringsliv i nærmiljøet. FAU skal representere alle dei føresette ved skulen og bidra til at samarbeidet mellom heim og skule er godt. 

I Sunnfjord kommune er det eige KFU (kommunalt foreldreutval) der medlemar frå FAU ved kvar av skulane i kommunen er representert. Leiar i FAU ved Vassenden skule er fast medlem i dette utvalet. 

Organisering og val av FAU ved Vassenden skule 

 • Val av klassekontaktar og vara skal skje på foreldremøta om våren kvart år
 • FAU vel leiar, nestleiar og medlem i SU, SMU og SKFU for komande skuleår innan 10. juni
 • Innan 20. juni kvart år gjer leiar i sitjande FAU dette:
  • Informerer rektor om resultat av val av klassekontakt frå alle klassane og kven som skal vere FAU sine medlem i SU og SMU komande skuleår
  • Overleverer informasjon til ny leiar i FAU og leverer inn referat o.a. arkivmateriell til rektor 

Klassekontaktar i 1.-10. klasse er medlem i FAU etter dette systemet:

På årssteg med ei klasse:

 • 1. klasse: Val av både klassekontakt og vararepresentant.
 • 2. klasse og framover til 10. klasse: Den som vart valt som vara i 1. klasse rykker opp til å fungere som klassekontakt. Foreldremøte i 2. klasse vel ny vara. Framhald med å velje vara kvart år, som året etter vert klassekontakt.
 • Medlem i FAU: Valt klassekontakt kvart år er autmatisk medlem i FAU.  Vara for klassekontakt er òg vara i FAU.

På årssteg med to klassar:

 • 1. klasse: Det veljast klassekontakt og vararepresentant i begge klassane.
 • 2. klasse og fram til og med 10. klasse: Den som vart valt som vara i 1. klasse i kvar klasse rykker opp til å fungere som klassekontakt. Foreldremøte vel ny vara i begge klassane kvart år. 

Medlem i FAU:

 • Då klassane går i 1-3-5-7-9 klasse er det klassekontakten i A- klassen som er medlem i FAU. Klassekontakten i B- klassen er vara til FAU.
 • Då klassane går i 2-4-6-8-10 klasse er det klassekontakten i B klassen som er medlem i FAU. Klassekontakten i A- klassen er vara til FAU.

Medlem som skal representere FAU i SU, SMU og KFU

 • Leiar av FAU er valt for 1 år og skal vere medlem av både SU, SMU og SKFU
 • Nestleiar av FAU er valt for 1 år og skal vere medlem av både SU og SMU
 • Tredje medlem i SMU og vararapresentantar vert òg valt kvart år