Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Årsplan for Vie barnehage

Link: Årsplan 2020 (PDF, 8 MB)

Kva kan du finne i vår årsplan?:
  • Periodeplanar for ulike tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.
  • Kalendar med viktige datoar og fine bilete av barnehagekvardagen vår.
  • Vår visjon og satsingsområde.
  • Nyttig informasjon om barnehagen.

 

Rammeplan for barnehage

Link: Rammeplan for barnehage

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver (rammeplanen) fastset utfyllande føresegner om innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.