Sunnfjord kommune

Barnehagen sine planar

Barnehagen sine planar

Planleggingsdagar 2020/2021

  • Fredag 14. august 2020
  • Fredag 13. november 2020
  • Måndag 25. januar 2021
  • Fredag 12. mars 2021
  • Fredag 18. juni 2021

Årsplan for Vie barnehage

Link: Årsplan 2020 (PDF, 8 MB)

Kva kan du finne i vår årsplan?
  • Periodeplanar for ulike tidsrom og for ulike barnegrupper etter behov.
  • Kalendar med viktige datoar og fine bilete av barnehagekvardagen vår.
  • Vår visjon og satsingsområde.
  • Nyttig informasjon om barnehagen.

Rammeplan for barnehage

Link: Rammeplan for barnehage

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhald og oppgåver (rammeplanen) fastset utfyllande føresegner om innhaldet i og oppgåvene til barnehagen.

Kontakt

Ann Renate Helgås
Styrar Vie barnehage
E-post
Telefon 57 61 28 46

Opningstider

07.00–16.30

Adresse

Besøksadresse:
Hatlehaugen 1 A
6812 Førde

Postadresse: 
Vie barnehage
Postboks 338
6802 Førde