Gravemelding og arbeidsvarsling

Det skal alltid sendast søknad om løyve ved graving/tiltak og arbeid i og ved kommunal veg med tilhøyrande side- og grøntareal, samt parker og friområde.

Praktiske opplysningar

For å få handsama søknad om arbeids- og graveløyve må tiltakshavar/entreprenør utarbeide ein arbeidsvarslingsplan. Denne planen kan bestå av ein skriftleg del som kan angi stad for arbeidet, kva som skal utførast, kva vilkår som vert stilt for gjennomføring m.m., og ein skiltplan/skisse som syner korleis varsling- og sikringsmateriell skal plasserast i høve til arbeidsstaden og eksisterande skilt.

Før du søker

 

Søknad om graveløyve og/eller arbeidsløyve

Det skal alltid sendast søknad om graveløyve og/eller arbeidsløyve ved arbeid i/på kommunal veg og grunn.

Etter arbeid er ferdig

Ferdigmelding skal sendast inn seinast 10 virkedagar etter at gravearbeid er avslutta.

Ferdigmelding skal leverast elektronisk og det skal ligge ved

  • bilete
  • innmålingsdata
  • leggerapport frå asfaltleverandør
  • loggbok for arbeidsvarsling