Uavhengig gjennomgang av saksbehandling av mindre avløpsanlegg i Sunnfjord kommune - sluttrapport

Sunnfjord kommune inngjekk i vår avtale med Asplan Viak for uavhengig gjennomgang og evaluering av kommunen si handsaming av søknadane om mindre avløpsanlegg. 

Sluttrapport ligg no føre og vart lagt fram og presentert av Asplan Viak for kontrollutvalet i kommunen i møte 2. juli. Kontrollutvalet gjorde fylgjande vedtak:

  1. Kontrollutvalet tek Asplan Viak sin rapport om “Uavhengig gjenomgang av saksbehandling av mindre avløpsanlegg i Sunnfjord kommune” til vitande.
  2. Kontrollutvalet bed kommunedirektøren om å kome attende med ei orientering om korleis kommunen skal følge opp innhaldet i rapporten frå Asplan Viak. Tidsfristen for dette arbeidet er utgangen av september.
     
    Sjå sluttrapporten her (PDF, 2 MB)