Sunnfjord kommune

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Anders Aa. Hagen To gongar i året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfristar er 1. desember 2021 og 1. september 2022. 

Kva er målet med ordninga

Målet med ordninga er å styrkje det førebyggjande og trafikkantretta arbeidet med trafikktrygging som skjer lokalt og regionalt i fylket.

Kven kan søkje

Kommunar, skular og barnehagar (inkludert FAU), lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søke om tilskot.

Ordninga gjeld innanfor Vestland fylke. Landsomfattande organisasjonar kan ikkje bli tildelt midlar sentralt. 

Kva kan du få tilskot til


Ein kan få tilskot til haldningsskapande tiltak, informasjonstiltak, opplæringstiltak (inkludert trafikantopplæring), arrangement, kampanjar, aksjonar og prosjekt (med meir) som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar.

Tiltaka skal støtte opp om målet for ordninga. Reine fysiske tiltak vil normalt falle utanfor ordninga.

Søknadsfrist

Tilskotsordninga har to årlege tildelingar med kvar sin søknadsfrist

  • 1. desember 2021 (1. tildeling)
  • 1. september 2022 (2. tildeling)

Les meir om ordninga og send søknad