Detaljregulering Førde Brannstasjon - høyring

Detaljregulering Førde Brannstasjon gbnr. 61/471 er lagt ut på høyring.

Høyringsperioden er 1.juli  – 1.september 2024.

Kort om planen

Planområde ligg på Hafstadflata i Førde, og gjeld heilt eller delvis gbnr. 61/470, 61/485, 61/471, 61/470, 61/378, og 61/139. Planområdet er samla på om lag 26 dekar. Planen regulerer område for brannstasjonen, område for omsorgsbustadar, samt uteareal for framtidige Førde ungdomsskule.

Formannskapet vedtok å sende planen til høyring og offentleg ettersyn i møte 27.06.2024.

Planframlegget legg til rette for etablering av ein ny brannstasjon i Førde. Det vert også lagt til rette for eit område med omsorgsbustad, og satt av uteareal til framtidige Førde ungdomsskule.

Vedtak av ny reguleringsplan vil erstatte delar av gjeldande reguleringsplanar:

  •   E39 Fjellvegen – Hafstadvegen, PlanID 143220150021
  •   Førde Yrkesskule, PlanID 143219840209
  •   Hafstad bydel, PlanID 143220070007
  •   Hafstad, del av gbnr.61/8, PlanID 143220190001

Sjå viktige dokument i saka

Sei di meining innan 1. september

Kommunen inviterer innbyggarar og andre aktørar til å seie si meining om planen. Fristen for å sende inn innspel er 1. september 2024

Du får ikkje svar på innspelet ditt, men alle innspel blir lagt ved i den vidare saksbehandlinga. Innspel som blir sendt inn blir offentleg tilgjengelege på nettsida, med mindre dei inneheld sensitive data. Brukar du e-post, vil e-postadressa di bli offentleg tilgjengeleg.

Slik sender du innspel

Du kan sende innspel i elektronisk i skjema:

Send innspel til 22/10873

Du kan også sende innspel i post eller på e-post, då må du merke saka med saksnummer: 22/10873

Har du spørsmål?

Du kan ringe eller sende e-post til Anniken Heggedal om det er noko du lurer på.

Lovverk