Sunnfjord kommune

Oversikt over tilsette


Aktivitetseininga

Ansatte i avdelingen Aktivitetseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Sande
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Utegruppa

Ergoterapeut, Dagtilbod eldre, Skei 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga

Arbeidsstad: Vassenden

Aktivitetseininga, Naustdal

 Utegruppa

57 72 10 47

Vaksenopplæring

Utegruppa

Aktivitetseininga, Utegruppa

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Aktivitetseininga, Utegruppa
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter

Friskliv og frivilligsenter, seniorkontakt

Leiar Naustdal Frivilligsentral

Dagtilbod eldre, Sande

Kontaktperson på Støtte- og treningskontakttenesta

Lærling
57 02 12 59

Ansvarleg drift Veglo 5, dagtilbod til eldre med
demenssjukdom

Ass. einingsleiar for aktivitetseininga 57 02 12 19 488 66 167

Ass. einingsleiar for dagtilbod til yngre deltakarar, funksjonsnedsetting, psykiatri, rus. 

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Driftskoordinator Førde ressurssenter 479 77 878
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Aktivitetseininga, Skei
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Vassenden
Aktivitetseininga, Skei
Aktivitetseininga, Rådhuskantina 950 77 134

Eining: Aktivitetseininga

Einingsleiar 57 72 10 48 934 28 681
Hilde Iren Rivedal

Dagtilbod eldre Førde

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde

Jobbar ved Førde Ressurssenter

Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-kantina
Hovedtillitsvald, og Aktivitetseininga Førde ressurssenter
Vaksenopplæring i Aktivitetseininga
Frisklivskoordinator 476 88 025
Aktivitetseininga, Skei
Driftskoordinator for Friskliv og frivilligheit 57 61 26 55 476 88 025
Førde heimeteneste, eining 1, og Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre Førde 57 61 28 00
Leiar Gaular Frivilligsentral 476 45 164
Assisterande einingsleiar for aktivitetseininga 458 77 316

Dagtilbod for eldre 

Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Førde
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-kantina
Aktivitetseininga, Førde ressurssenter-butikk

Areal og byggesak

Ansatte i avdelingen Areal og byggesak
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
GIS/kart ansvarleg 57 81 61 28

Jobbar med kommunale kartdata på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 71 85 58

Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 82 87 86

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar planavdeling - byplanleggar 57 61 27 21

Jobbar med overordna arealplanlegging, med fokus på by- og tettstadutvikling, på eininga areal og byggesak.

Julie Daling
Sakshandsamar byggesak 57 82 87 83

Jobbar med handsaming av byggesaker og tilsyn etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Fagkoordinator byggesaksavdeling 57 61 27 29 959 89 617

Fagkoordinator for byggesak på eininga areal og byggesak. Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering

Sakshandsamar planavdeling 57 61 27 17

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar delingssak 57 71 85 23

Jobbar med deling av grunneigedom etter plan- og bygningslova på eininga areal og byggesak

Fagkoordinator planavdeling 57 61 27 16

Fagkoordinator for plan på eininga areal og byggesak. Jobbar med planarbeid og dispensasjon etter plan- og bygningslova

Sakshandsamar oppmåling 57 61 27 25

Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar planavdeling 57 82 87 85

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova på eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar planavdeling - Førdepakken 57 82 87 80 975 17 380

Jobbar med planarbeid for utbygging av Førdepakken på eininga areal og byggesak

Sakshandsamar byggesak 57 61 27 36

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Fagkoordinator oppmåling 57 61 27 26

Fagkoordinator for oppmåling på eininga areal og byggesak. Jobbar med oppmålingsarbeid og handsaming etter matrikkellova

Sakshandsamar byggesak 57 71 85 53

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Einingsleiar Areal- og byggesak 57 61 27 15 414 76 710

Leiar for eininga Areal- og byggesak

Sakshandsamar byggesak 57 82 87 82

Jobbar med handsaming av byggesaker etter plan- og bygningslova, og seksjonering på eininga areal og byggesak

Rådgjevar GIS 57 82 87 84

Barneverntenesta

Ansatte i avdelingen Barneverntenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 72 21 30

Besøksadresse:
Sunnfjord rådhus
Hafstadvegen 42, tredje etasje 
Opningstid: 08.00–15.00

Postadresse: 
Sunnfjord barnevern
Postboks 338
6802 Førde 

Einingsleiar barnevern 57 72 21 30 952 23 430
Ove Mjåtveit

Bemanningseininga

Ansatte i avdelingen Bemanningseininga
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Bemanningseininga 57 72 61 47

Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 57 61 27 75

Arbeidsstad: Skei bibliotek
Vikar for Mari Hjelmeland Østensen

Sekretær/barnebibliotekar 57 61 27 76 971 06 435

Arbeidsstad: Førde bibliotek

Konsulent 57 72 65 52

Jobbar ved bibliotek og i administrasjonen ved Vassenden skule

Bibliotekar 57 61 27 64 915 13 736

Arbeidsstad: Førde bibliotek

Bibliotekar 57 71 85 46

Arbeidsstad: Viksdalen bibliotek

Bibliotekar 57 81 63 10 901 90 310

Arbeidsstad: Naustdal bibliotek

Bibliotekar 57 61 26 81 905 65 227

Arbeidsstad: Førde bibliotek

Bibliotekar 57 81 66 26

Arbeidsstad: Sande og Førde bibliotek

Bibliotekassistent

Vikar på Førde bibliotek

Einingsleiar 57 72 19 08 979 98 980
Jorun Systad
Bibliotekassistent 57 72 19 06

Arbeidsstad: Førde bibliotek

Bibliotekar 57 81 66 27

Arbeidsstad: Skei bibliotek
For tida i permisjon, til 07.02.2023

Bibliotekar 57 61 27 72 412 42 559

Arbeidsstad: Førde bibliotek

Bibliotekassistent 57 61 26 86

Vikar på Førde bibliotek

Brann og redning

Ansatte i avdelingen Brann og redning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
902 01 861
Branninspektør 57 71 85 63 958 15 282

Eining: Brann og redning

Feiar 930 38 295

Eining: Brann og redning

Fagkoordinator brannberedskap 57 83 45 12 902 01 860

Eining: Brann og redning

Feiar 992 02 666

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann 902 01 864

Eining: Brann og redning

Branninspektør 57 72 62 56 975 24 632
Feiar 959 89 619

Eining: Brann og redning

Feiar 908 22 966

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann

Eining: Brann og redning

Branninspektør 57 83 45 11 916 67 591

Eining: Brann og redning

Utrykningsleiar brann 902 01 862 902 01 862

Eining: Brann og redning

Fagkoordinator feiar 959 89 611

Eining: Brann og redning

Brannsjef og leiar for brann og redning 57 61 28 21 959 89 601
Bernhard Øberg

Bu- og avlastingstenesta

Ansatte i avdelingen Bu- og avlastingstenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande Einingsleiar bu- og avlastningstenesta 57 61 27 44 482 75 959
959 89 602
Einingsleiar bu- og avlastingstenesta 57 61 27 22 901 50 161
Harald Bjarte Reite

Butiltak psykisk helse

Ansatte i avdelingen Butiltak psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut

Mellombels stilling til mai 2023

Assistent 976 41 219 976 41 219
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut 971 41 197
Spesialsjukepleiar
Assisterande Einingsleiar Butiltak psykisk helse 57 02 12 91 992 95 988
Miljøterapeut
Einingsleiar butiltak psykisk helse 57 02 12 94 479 06 003
Tore Eide
Aktivitør
Assistent
Assistent
Assistent 971 41 280
Miljøterapeut
Miljøterapeut 951 10 061

Permisjon til august 2023

Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut
Assistent
Miljøterapeut 481 17 014

Permisjon til august 2023

Hjelpepleiar
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent
Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre, Vassenden
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut 57 72 60 92

Mellombels stilling til august 2023

Miljøterapeut
Miljøterapeut 478 36 136
Miljøterapeut 455 05 891
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assistent

Bygg- og eigedomsforvaltning

Ansatte i avdelingen Bygg- og eigedomsforvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 969 49 206
Prosjektleiar 57 72 61 06
Vaktmester 992 02 689
Vaktmeister 959 32 553 959 32 553
Vaktmester 959 80 993
Vaktmester 478 36 142
Vaktmester 478 36 144
Vaktmester 458 70 720
Assistent vaktmester
Vaktmester 901 97 224
Vaktmester
Vaktmeister 57 72 64 46 992 02 672
Vaktmester 901 42 649
Vaktmeister 57 61 27 77 917 02 210

Eining: Bygg- og eigedomsforvaltning

Prosjekt-/byggleiar 57 61 27 68 918 67 917
Driftskoordinator bustad 57 61 27 33 950 72 259
Vaktmester
Assisterande Einingsleiar for bygg-og eigedomsforvaltning 57 72 61 17
Vaktmester 993 12 508
Vaktmester 951 35 833
Einingsleiar 57 81 61 23 909 99 676
Prosjekt-/byggleiar 57 71 85 47 951 91 776
Vaktmeister 992 02 673
Vaktmeister 57 72 10 85 478 36 141

Eining: Bygg- og eigedomsforvaltning

Vaktmester 950 98 918
Driftskoordinator bygg 480 82 034
Vaktmeister 57 61 27 97 970 60 599

Bygstad barnehage

Ansatte i avdelingen Bygstad barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar i Bygstad barnehage 57 71 85 10 970 53 654
Anne Jorunn Fauske
Assisterande einingsleiar Bygstad barnehage 958 93 381
Pedagogisk leiar 970 53 654
Pedagogisk leder 452 64 315 452 64 315
Kulturskulelærar gitar 970 53 654

Tatjana Barthel kjem frå Russland. I 1993 var ho ferdig med utdannelse på musikkhøgskolen i Oryol og starta å jobbe som musikklærar i Brynsk kulturskule (1993-2001). Frå 1995-2001 spelte ho i Balalaykaorkesteret i Bryansk.
I 2001 flytta ho til Bygstad, der ho har jobba som dirigent i Førde Ungdomskorps og Naustdal skolekorps. Tatjana har spelt saman med Kjell Ivar Aase på forskjellige konsertar og arrangement, og i band med Lillian Samdal. Frå 2010 er ho tilsatt som gitarlærar i Gaular, no Sunnfjord kommune.

Fagarbeidar 970 53 654
Assistent 970 53 654
Pedagogisk leder 57 71 72 24
Fagarbeidar 970 53 654
Pedagogisk leder 57 71 72 24
Pedagogisk leder 57 71 72 24
Pedagogisk leder 57 71 72 24
Fagarbeidar 970 53 654
Fagarbeidar
Fagarbeidar 970 53 654
Assistent 970 53 654
Fagarbeidar 970 53 654
Assistent 970 53 654

Bygstad skule

Ansatte i avdelingen Bygstad skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Adjunkt
Adjunkt 57 71 69 70 916 43 634
Adjunkt
Adjunkt 906 73 541 906 73 541
Lektor 57 71 72 85 976 77 231
Adjunkt
Adjunkt 901 99 929
Adjunkt
Rektor Bygstad skule 412 16 147

Rektor Bygstad skule frå 01.08.2022

Fagarbeidar
Fagarbeidar
Adjunkt 958 76 205
Driftskoordinator - assistent 57 71 86 02 952 48 716
Assistent
Assistent
Adjunkt

Distriktsmusikarane

Ansatte i avdelingen Distriktsmusikarane
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Distriktsmusikar fiolin, kulturskulelærar stryk 915 73 032

Henri Eftevand (fiolin) har studert i Trondheim og Oslo med Frode Hoff, Terje Moe Hansen og Sølve Sigerland som lærarar. Henri avslutta utdanninga si ved Norges Musikkhøgskule våren 1996. Hausten 1997 vart Henri tilsett ved Førde Kommunale Musikkskule som distriktsmusikar. Sidan då har han vore med i dei fleste større oppsetjingane der det har vore behov for strykarar i Sogn og Fjordane, oftast som konsertmeister. Han har òg vore solist med orkesterforeininga i Sunnfjord og Sogn og Fjordane Symfoniorkester.

Distriktsmusikar trompet, kulturskulelærar messing 482 74 273

Julia Gåsvær (trompet) kjem frå Solund og er utdanna ved Musikkonservatoriet i Tromsø og Royal Irish Academy of Music.
Ho har erfaring frå symfoniorkester gjennom frilansarbeid i RTÉ Concert Orchestra, RTÉ National Symphony Orchestra, Irish National Opera og Ulster Orchestra. Som musikar er ho allsidig og held på med komponering og arrangering ved sidan av trompetspel. I 2019 urframførte ho Alexander Aarøen sin trompetkonsert ”Dusk and Dawn” saman med Arktisk Filharmoni på sin avsluttandes masterkonsert.
 

Distriktsmusikar song, kulturskulelærar song 906 77 576

Mezzosopranen Christine Marøy er utdanna ved Høgskolen i Agder, musikkonservatoriet, og ved Royal College of Music i London. Ho er ein allsidig songar som trivst i mange sjangre. Ho har medverka i fleire operaer, m.a. i Dido og Aeneas, Tryllefløyten, og har vore solist i oratorier som Mozarts Requiem, Pergolesis Stabat Mater, Handels Messias, Vivaldis Gloria, Brittens  A ceremony of carols og Bachs Juleoratorium i London under leiing av Peter Schreier. Der fekk ho strålande kritikkar i London-pressa. I 2005 deltok ho på Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse. Ho er og ein aktiv romansesongar, og har m.a. gjort solokonserter på Troldhaugen, i England og Kroatia. Sidan hausten 2006 har ho vore tilsett som distriktsmusikar i Førde (no Sunnfjord kommune). 

Distriktsmusikar trekkspel, folkemusikk, kulturskulelærar trekkspel 951 81 672

Ole Nilssen bur på Jølster, og er ein av landets fremste utøvarar innan folkemusikk og -dans. Han er utdanna frå Norges Musikkhøgskole og NTNU.
Som solist på trekkspel og durspel debuterte han i 2017 med plata ”Premier”, og han er elles mykje nytta som dansespelemann, ensemblemusikar og instruktør i spel og dans. I 2018 vart han kåra til ”Årets unge folkemusikar”. Som dansar har han fleire NM-titlar.
Trekkspelet er eit instrument med mange fasettar, og i hendene til Ole spelar det rolla som «vovet» soloinstrument så vel som audmjukt samspelsinstrument. Slåttespråket slår like gjerne følge med Prøysen som med Plagge og Paganini.
 www.olenilssen.com

Distriktsmusikar hardingfele, kulturskulelærar hardingfele 900 16 334

Hardingfelespelaren Ingrid Schei Stuhaug kjem frå Naustdal, og er musikkutdanna ved Høgskulen i SørØst-Norge avdeling Rauland, samt Høgskulen i Gøteborg. Ingrid har vore aktiv i folkemusikkmiljøet i Sunnfjord i mange år, og har erfaring som solist og som musikalsk leiar i ulike spelemannslag. Ingrid har også jobba fem år som rådgjevar i FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans.  

Distriktsmusikar piano, kulturskulelærar piano 451 66 966

Noemi er født i Subotica, Serbia og byrja å lære piano på musikkskulen i Subotica. Ho studerte på kunstakademi i Novi Sad, Serbia, ved Franz Liszt musikkakademi i Budapest, Ungarn og ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. I 2016 blei ho ferdig med master i kammermusikk og akkompagnement. Frå 1999 til 2007 vann Noemi sju gongar den Serbiske nasjonalkonkurransen for pianistar og utmerka seg på internasjonale konkurransar i Italia, Belgia og Ungarn. Ho fekk pris frå den kongelege familien Karadordevic for å ha vore den beste studenten. Året 2012/2013 blei Noemi valt som ein av dei beste studentane ved Novi Sad kunstakademi og fekk eit stipend frå Azerbaijan som heiter Uzeyir Hajibeyov. Mellom 2016 og 2019 jobba ho som repetitør på Kuntshøgskolen i Oslo. Sidan 2010 jobba Noemi også som pianolærar. I 2019 fekk ho fast stilling som distriktsmusikar i Sunnfjord kommune.

Distriktsmusikar tverrfløyte, kulturskulelærar tverrfløyte 474 00 942

Helga starta musikervegen ved Ålesund kulturskole, og studerte sidan ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, Danmark hjå Thomas Jensen og Lena Kildahl, og ved Det Kongelege Belgiske Konservatorium i Brussel hjå Carlos Bruneel. Ho har spelt på festivalar for ny musikk, og har mange solokonsertar og kammarkonsertar bak seg. Helga kom til Førde i 2003, først som vikar, sidan som fast tilsett distriktsmusikar. Ho er fast solofløytist i Opera Nordfjord.

Distriktsmusikar gitar, kulturskulelærar gitar 474 00 943

Jacob Wyrtz (gitar) er fødd og oppvaksen i Danmark, men har budd i Noreg sidan 2003. Han er utdanna klassisk gitarist frå Det Jyske Musikkonservatorium i Århus og studier hos Alex Garrobè i Spania. Han har i tillegg deltatt på masterclass med nokre av dei fremste gitarister i verda bl.a David Russel, Aniello Desiderio og John Mills. Han har erfaring som sologitarist og kammermusikar og har spelt i tangoorkester og forskjellige rock/blues band. Jacob er medlem i  det lokale rhythm`n`blues bandet Mrs. and the Pitifuls. Han er tilsett som distriktsmusikar i Førde sidan 2008.

Fagutvikling

Ansatte i avdelingen Fagutvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-koordinator 57 72 21 37 977 77 392

Tilsett i Fagutvikling men jobbar for tida i Service.

Trainee USHT
Økonomirådgjevar 57 71 85 06 916 22 116
Prosjektstilling velferdsteknologi USHT Vestland ( Sogn og Fjordane)
Økonomirådgjevar 57 81 61 13 926 92 523
Utviklingskoordinator oppvekst/vaksenopplæring og integrering 57 81 61 31 482 20 108
Utviklingskoordinator helse og omsorg 57 71 85 45 917 04 417
Utviklingskoordinator ved utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 72 21 38 473 67 111
Kommuneoverlege 57 61 27 27
Øystein Furnes
Einingsleiar Fagutvikling 57 61 26 59 909 80 067
Liv Janne Bell Jonstad
Controller - kommunedirektøren sin eigenkontroll 57 61 26 62 918 19 568
Utviklingskoordinator samfunn og næring/administrasjon 57 72 61 05 992 02 661
Utviklingskoordinator oppvekst 57 72 60 53

Andreas arbeidar med følgjande områder:

 • Skuleutvikling
 • Skulemiljø (§9a)
 • IKT
 • Skuleskyss
 • Sakshandsaming
 • Kulturskule 3.0
 • SFO
 • Prosjektarbeid
Andreas Fonn Macsik
Utviklingskoordinator USHT Vestland (Sogn og Fjordane) 57 61 26 53 971 21 421
Utviklingskoordinator ved utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 61 26 80
Leiar for utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester 57 61 26 54 415 26 416
Interkommunal samhandlingskoordinator 57 61 27 69
Utviklingskoordinator USHT Vestland ( Sogn og Fjordane)
Utviklingskoordinator oppvekst/administrasjon 57 72 61 02 951 15 161
Prosjektleiar skulefråvær 57 72 60 56
Kreftkoordinator/utviklingskoordinator USHT Vestland (Sogn og Fjordane) 57 61 28 18 948 24 254
Utviklingskoordinator barn og unge 57 61 27 50
57 61 27 01

Jobbar med: Sunnfjord næringspark, Moskog

Flatene skule

Ansatte i avdelingen Flatene skule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt
Adjunkt 416 92 739 416 92 739
Kontaktlærar 1B 477 51 948 477 51 948
Adjunkt 990 35 470
Adjunkt 958 55 556 958 55 556
Kontaktlærar 5A
Adjunkt 57 72 10 43 400 48 977
Adjunkt
Faglærar 1.steget 977 72 788 977 72 788
Lærar
Lærar
Assistent
Assistent
Kontaktlærar 3C
Kontaktlærar 5B 992 40 340 992 40 340
Kontaktlærar 4A 975 69 385 975 69 385
Adjunkt 57 82 01 65 941 34 021
Assisterande rektor - Kontaktlærar 5C 970 97 281 970 97 281
Driftskoordinator fagarbeidar 917 64 685 917 64 685
Kontaktlærar 1A 57 82 68 91 958 15 411
Fagarbeidar 57 82 27 42 416 94 559
Permisjon
Kontaktlærar 4B 975 78 777
Driftskoordinator fagarbeidar 916 16 846
Rektor Flatene skule 57 72 44 28 958 03 233
Vaktmeister
Adjunkt
Assistent SFO 992 68 299
Kontorfullmektig/assistent SFO Flatene skule 57 72 08 24 412 42 550
Assistent
Assistent
Kontaktlærar 2B
Fagarbeidar 907 91 992 907 91 992
Assistent Halbrend skule
Kontaktlærar 2A
Kontaktlærar 3B
Kontaktlærar 3A 958 42 090
Adjunkt
Lektor
Fagarbeidar
Fagarbeidar SFO

Fysio- og ergoterapitenesta

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapitenesta
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande einingsleiar Fysio- og ergoterapitenesta 57 81 60 39 404 01 130

Kontorstad Naustdal

Serviceteknikar hjelpemiddel, Sande 57 71 86 13 959 80 997

Arbeidsstad Sande

Fysioterapeut 57 81 60 39 975 25 179

Arbeidsstad Naustdal

Einingsleiar for fysio- og ergoterapitenesta 57 02 12 77 952 23 424

Kontorstad Førde

Marita Brandsøy Lystad
Ergoterapeut 57 72 61 96 488 60 664

Arbeidsstad Skei

50% stilling Fysio- og ergoterapitenesta og
50% stilling Aktivitetseininga

Fysioterapeut 57 71 82 60 480 99 414

Arbeidsstad Sande

Ergoterapeut driftskoordinator Førde 57 02 12 72 481 67 200

Kontorstad Førde

Psykomotorisk fysioterapeut 57 02 12 75 474 88 356

Arbeidsstad Førde

Fysioterapeut 992 02 684

Arbeidsstad Skei / vikar for Ingrid Hjohlman Reed

Fysioterapeut 57 02 12 74 970 53 198

Arbeidsstad Førde

Ergoterapeut 57 61 25 79 948 06 251

Arbeidsstad Førde

Serviceteknikar hjelpemiddel 57 61 28 14 957 06 080
Fysioterapeut 57 72 61 80 992 02 685

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut, driftskoordinator Skei 57 72 61 59 916 58 204

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut 57 81 60 39

Arbeidsstad Naustdal

Fysioterapeut 57 02 12 73 415 66 548

Arbeidsstad Førde

Ergoterapeut 57 02 12 83 969 45 065

Arbeidsstad Sande og Naustdal

Fysioterapeut 57 72 61 58 992 02 684

Arbeidsstad Skei

Fysioterapeut 57 71 82 64 481 86 560

Arbeidsstad Sande

Fysioterapeut 477 94 526

Arbeidsstad Førde og Sande

Fysioterapeut 57 02 12 78 958 30 921

Arbeidsstad Førde

serviceteknikar hjelpemiddel 975 43 994

Førde barneskule

Ansatte i avdelingen Førde barneskule
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 72 10 86 957 06 657
Miljøterapeut
57 72 10 82
Therese Helland
Assisterande rektor , Førde barneskule

Frå 01.08.2021

Bibliotekansvarleg
IKT rettleiar 480 00 247
Avdelingsleiar 5-7. VO

Førde bu- og miljøteneste, eining 1

Ansatte i avdelingen Førde bu- og miljøteneste, eining 1
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 404 58 662
Hjelpepleiar
Miljøterapeut 975 36 510
Hjelpepleiar 481 45 717
Miljøterapeut 415 04 449
Assistent 941 47 130
Miljøterapeut 954 93 874
Miljøterapeut 57 82 88 22
Miljøterapeut 57 72 21 28
Miljøterapeut 915 16 530
Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 1 57 72 60 95 470 20 266
Gro Janne Olsen Lærum
Helsefagarbeidar 481 26 725
Assistent 976 10 092
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar
Hjelpepleiar 411 23 193
Hjelpepleiar
Fagarbeidar
Miljøterapeut 57 72 21 20
Assisterande Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 1
Fagarbeidar 992 65 626

Førde bu- og miljøteneste, eining 2

Ansatte i avdelingen Førde bu- og miljøteneste, eining 2
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjukepleiar 992 53 778
Miljøterapeut
Assistent 968 44 170
Miljøterapeut 943 22 954
Miljøterapeut 976 77 698
Barne- og ungdomsarbeidar Hatlehaugen barnehage 57 72 58 11
Assistent
Assistent 959 30 674
Assistent
Miljøterapeut 464 25 353
Assistent 948 21 330
Assistent
Assistent 416 48 711
Assistent
Assistent 916 27 847
Assistent
Hjelpepleiar
Assistent
Spesialsjukepleiar
938 42 589
Hjelpepleiar
Psykiatrisk sjukepleiar 959 67 782
951 59 456
977 21 022
Barne- og ungdomsarbeidar Hatlehaugen barnehage 57 72 58 11
Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 2 57 02 12 51 948 09 065
Erik Øksenberg Wold
Assisterande Einingsleiar Førde bu-og miljøteneste 57 02 12 52 479 71 458

Førde bu- og miljøteneste, eining 3

Ansatte i avdelingen Førde bu- og miljøteneste, eining 3
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 57 82 12 33
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Assisterande Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 3 57 02 12 53 948 03 024
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Miljøterapeut
Helsefagarbeidar
Assistent
Assistent
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Miljøterapeut
Sjukepleiar
Einingsleiar Førde bu- og miljøteneste, eining 3 57 02 12 55 986 85 240
Siri-Merethe Solheim
Miljøterapeut
Sjukepleiar
Miljøterapeut 57 81 66 30
Hjelpepleier
Assistent
Miljøterapeut

Førde heimeteneste, eining 1

Ansatte i avdelingen Førde heimeteneste, eining 1
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sjukepleiar
451 95 293
994 85 821
975 85 600
918 58 367
57 72 46 36 904 11 512
915 34 257
Sjukepleiar
57 72 21 20 463 93 321
57 72 21 20 901 04 786
57 02 12 71 416 87 469
57 72 21 20 959 61 429
Hjelpepleiar 415 55 090
Fagarbeidar
Einingsleiar Førde heimeteneste, eining 1 57 72 21 39
Sjukepleiar 57 72 21 20
Hjelpepleiar 57 02 12 68 412 97 328
907 83 025
900 79 916
958 74 011
988 81 107
Sjukepleiar 57 72 21 20 905 85 875
57 72 21 20 959 39 563
410 86 022
473 43 374
57 02 12 62 477 18 397
Hjelpepleiar 57 72 21 20 919 95 809
57 72 21 20
Helsefagarbeidar 476 57 380
959 65 751
57 72 21 20
Førde heimeteneste, eining 1, og Aktivitetseininga, Dagtilbod eldre Førde 57 61 28 00
480 21 695
Assistent 476 64 477
Assistent 57 72 21 20
Heimehjelp 418 53 640

Førde heimeteneste, eining 2

Ansatte i avdelingen Førde heimeteneste, eining 2
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterande einingsleiar, Førde heimeteneste, eining 2 57 02 12 64 913 16 452
Assisterande einingsleiar, Førde heimeteneste, eining 2 57 02 12 63 911 35 734
Høyrselskontakt
Einingsleiar Førde heimeteneste, eining 2 57 02 12 61 915 47 838
Camilla Lovise Elvebakk Stein

Førde omsorgssenter, korttid

Ansatte i avdelingen Førde omsorgssenter, korttid
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Einingsleiar Førde omsorgssenter, korttid 57 02 12 81 479 70 742
Gunn Beathe Kapstad Bruland
993 39 119
969 51 476
908 73 254
913 63 093