Byggeprosjekt nye Sande skule

Sande barne- og ungdomsskule omfattar årsstega 1til 10 og ligg i Sande sentrum. Sande skule var bygd i 1967og har blitt bygd på i fleire steg fram til 2013. Ved siste utbygging vart det bygd ny Fleirbrukshall og rehabilitering av skuledelen i Fløy D med mindre tilbygg for supplerande læringsareal. Sande skule rommar per i dag omtrent 280 elevar og 45 tilsette. 

Sande skule har fått tildelt midlar frå Vestland fylkeskommune gjennom ordninga «Tilskot til berekraftig samfunnsutvikling» som skal brukast til planlegging og utforming av uteområde til Sande skule. I samband med dette ynsker prosjektet å få innsikt i kva fritidsaktivitetar og sosiale område som er populære, samt evaluere tilbodet av sosiale arenaer og arrangement. Vår målsetting er å kunne bruke innsikter frå kartlegginga til å planlegge Sande skule sitt uteområde etter behov til innbyggjarane i lokalsamfunnet slik at uteområde kan være levende også etter skuletid. Deltakinga er frivillig og vi setter pris på at du tar deg tid til dette!

Undersøkinga er open til og med 31. mai.

 

Artikkelliste

Kontakt

Marika Peterson
Prosjektleiar bygg- og eigedomsforvaltning
E-post
Telefon 57 72 20 00