Utvikling av Hafstadparken

Sunnfjord kommune vil evaluere bruk av Hafstadparken i dag, og sjå på vidareutvikling. Vi ønsker å høyre di meining. 

Frist for å delta i innbyggarundersøkinga var 1. mai 2023. Vi fekk inn nesten 800 svar. 
Rapport med resultat vil bli gjort offentleg og vil følge saka.

​​Innbyggarundersøking

Vi ønsker å høyre dine meiningar om dagens bruk og vidareutvikling av Hafstadparken.

Tilbakemeldingane vi får er anonyme, og vil bli nytta i det vidare arbeide med forprosjektet som skal sjå på vidareutvikling av Hafstadparken og om det eventuelt bør opnast opp for å etablere ein fotballhall i Hafstadparken.

Formannskapet gjorde følgjande vedtak 2. mars 2023: 

Som grunnlag for ei ev. reguleringsendring av detaljreguleringsplanen for Hafstadparken med plan id 1432-2010002, skal Sunnfjord kommune som eigar av Hafstadparken utarbeide eit forprosjekt som skal evaluere bruk av Hafstadparken i dag, og sjå på vidareutvikling.

Forprosjektet skal sjåast i samanheng med ønskje frå Førde IL om å etablere ein isolert dukhall på eksisterande fotballbane (bane2), samt inkludere forslag om tiltak frå andre brukarar av parken. 

Forprosjektet og ei ev. planendring skal bygge vidare på følgjande prinsipp:

  • Hafstadparken skal vidareutviklast etter gjeldande grunnprinsipp om å vere ein park for alle – med høg krav til estetikk
  • Planprosessen skal sikre brei involvering, der at alle får høve til å kome med sine synspunkt om korleis parken bør utvikle seg i framtida – med særleg fokus på tilrettelegging for born og eldre i samfunnet
  • Det skal sjåast på alternative lokaliseringar i- og utanfor Hafstadparken – for etablering av ein ny fotballhall i Førde

Forprosjektet med tilråding vert lagt fram for politisk behandling i kommunestyret i juni 2023.

Sjå dokument i saka

Kontakt

Patrick Langeland
Sakshandsamar planavdeling
E-post
Telefon 57 82 87 85

Jobbar med plansaker og dispensasjon etter plan- og bygningslova

Profilbilde av Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy
Einingsleiar
E-post
Telefon 57 72 61 14
Mobil 90 65 10 70