Sunnfjord kommune

Folkemøte

Folkemøte

Vi i kommunen ønsker å skape engasjement og interesse hos deg som innbyggar, og bidra til at du får høve til å påverke og delta i demokratiske prosessar. Eit folkemøte er eit ope møte der du kan få informasjon frå kommunen om aktuelle planar. 

Sunnfjord Kommune skal saman med Husbanken, FINS og Sunnfjord Utvikling arrangere ein bustadkonferanse 24. april kl. 07.00 -11.00. Konferansen vert som frukostmøte på Sunnfjord Hotell. Konferansen er retta spesielt til næringslivet ved byggentreprenørar som driv tomte- og bustadutvikling.

Vi inviterer til dialogmøte mellom Sunnfjord kommune, ved einingane Areal- og byggesak, Teknisk drift, Landbruk og miljø, og byggenæringa/andre brukargrupper. Bakgrunnen for møtet er eit felles ønske om gode kommunale tenester for næringslivet og god samhandling og kommunikasjon mellom partane.

Sunnfjord kommune inviterte til informasjonsmøte om vindkraft. Hydro og Eviny presenterte sine planar for Snøheia vindkraftpark. Deretter la Motvind fram sitt syn på ei slik satsing. I tillegg kom det informasjon om erfaringar med vindpark i Fitjar kommune.

Velkomen til informasjons- og innspelsmøte til plan for kultur, frivilligheit og inkludering.

Saman med nærmiljøråda inviterer kommunen til folkemøte om planforslaget til kommuneplanen sin arealdel. Referat frå møta finn du nedst på denne sida.