Vedtak – Detaljregulering Fjærevegen 7 og 9

Vedtak – Detaljregulering Fjærevegen 7 og 9

Skjermbilde som viser området Fjærevegen 7 og 9 - Klikk for stort bilete Skjermdump frå Gisline

Om planen 

Planframlegget legg rammer for utbygging av eksisterande bygning i Fjærevegen 9 samt at eksisterande bygg i Fjærevegen 7 kan rivast og byggast nytt. Mellom dei to bygningane, inntil bygget i Fjærevegen 9, skal det etablerast eit lagerbygg og ev. ein frittliggande carport.
Plankart og føresegner vil vere juridisk bindande, medan andre dokument er av opplysande art.

Ønsker du å klage på vedtaket

Den som er part i saka, eller som har rettsleg klageinteresse, kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering jf. pbl § 1-9 og forvaltningslova kap. VI

Klagen sendast til 

E-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no 
Post: Sunnfjord kommune, Boks 338, 6802 Førde. 
Merk då med sak 23/1209.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, eller ynskjer å få tilsendt dokument i papirformat kan du kontakte: 

Anniken Heggedal anniken.heggedal@sunnfjord.kommune.no