Detaljregulering Sæla – Liabø, Hestvika – vedtak plankart

Sunnfjord kommunestyre vedtok plankart for detaljregulering Sæla – Liabø, Hestvika i møte 21.03.2024. 

Sjå viktige dokument i saka 

Plankart og føresegner vil vere juridisk bindande, medan andre dokument er av opplysande art. 

Klage på vedtaket 

Du har rett til å klage på vedtaket dersom du er part i saka, eller har rettsleg klageinteresse i saka, jf. plan- og bygningslova § 1-9 og forvaltningslova kap. VI. Du kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering. 

Klagen stilast til Statsforvaltaren i Vestland, og skal sendast til Sunnfjord kommune med saksnummer: 20/8149

Meir informasjon om saka 

Lovverk