Sunnfjord kommune

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Helsestasjon for barn frå 0 til 5 år

Korona - smitteverntiltak ved helsestasjonen

 • Det er ikkje eit krav om bruk av munnbind i helsestasjonstenesta. Vi held avstand når vi kan. Alle som møter på helsestasjonen skal vere friske, og vaske/sprite hender på veg inn og ut. Er de usikre på formen/har symptom av noko slag ønskjer vi at de ringer  57 72 21 30 før timeavtalar for å drøfte eventuell utsetting. 
 • Av smittevernomsyn må vi ha låg terskel for avlysing/endring av timar. Dette gjeld både for dykk som har avtalar på helsestasjonen, våre tilsette og deira barn. Det har dessverre ført til at fleire har fått utsett avtalane sine på helsestasjonen gjentekne gongar. Vi seier oss leie for dette, men ber om forståing for at smittevernomsyn dessverre påverkar tilbodet på helsestasjonen på denne måten.
 • Vi ber om at de møter presis til avtalt tid på helsestasjonen for å unngå for mange i ventesona.
 • Hald minimum 1 meter avstand til andre.
 • Vi oppmodar besøkande om å unngå unødig berøring av flater av smittevernomsyn. Vi har auka reinhald og vaskar kontaktflater mange gonger dagleg. 
 • Grunna smitterisiko har vi rydda bort leikar. Vi oppmodar difor foreldre om å ha med ein leike som barnet kan ha glede av under besøket på helsestasjonen.
 • Dersom mogleg skal berre ein vaksen følge barnet til helsestasjonen. Søsken skal ikkje vere med.
 • Ekspedisjonen er bemanna, men stengt for besøkande. Ring 57 72 21 30 om du har spørsmål. 

Sunnfjord helsestasjon

Sunnfjord helsestasjon har 5 avdelingar: Førde, Skei, Vassenden, Naustdal og Sande. 

Kva tilbyr helsestasjonane?

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar på helsestasjonen. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen. 

 • På helsestasjonen treff du helsesjukepleiar (tidlegare helsesøster) og lege. Du vil få innkalling til dei faste helseundersøkingane. 
 • Alle nybakte foreldre får tilbod om heimebesøk av jordmor kort tid etter utreise frå barselavdelinga. Deretter tek helsesjukepleiar over oppfølginga av barnet og familien, med heimebesøk innan 10 dagar etter fødsel. 
 • Har du nyleg flytta til Sunnfjord kommune og har barn under skulealder, ring oss for å etablere kontakt. 
 • Er du gravid, ta kontakt med jordmor
 • Alle våre tilbod er gratis. 
 • Følg oss gjerne på Facebook for å få fersk informasjon

Time på kortvarsel

Det er eit mål at helsestasjonstenestene skal vere lett tilgjengelege. Difor har vi no "drop-in" tid kvar tysdag og torsdag frå kl 12.00–14.00. På grunn av koronasituasjonen må ein ringe på førehand og avtale tid. Målgruppa er foreldre til barn i alderen 0-1 år som ønskjer ein time på kort varsel, for eksempel ved ammeutfordringar, lite vektauke, utslett, søvnproblem og anna.

De må gjerne ringe og be om telefontid eller ekstrakonsultasjon hos fast helsesjukepleiar som før, så ser vi kor raskt dette let seg gjere. Drop-in-tilbodet er eit ekstratilbod for å imøtekome behov for oppfølging på kort varsel når fast helsesjukepleiar ikkje er tilgjengeleg.

For avdelingane Sande, Naustdal, Skei og Vassenden ringer de til fast helsesjukepleiar som før, eventuelt via sentralbordet vårt på telefon 57 72 21 30 eller mobilnummeret til din helsesjukepleiar.

Temagrupper for spedbarnsforeldre 

Vi arrangerer temagrupper for spedbarnsforeldre ein gong i månaden ved Sunnfjord helsestasjon, avdeling Førde. 

Opplever du utfordringar i kvardagen?

Familiar kan i periodar trenge ekstra hjelp og støtte. Snakk med helsesjukepleiar og vi kan gi deg råd og rettleiing.

Vi jobbar mellom anna med:

 • førebyggande psykososialt arbeid
 • hjelp og samarbeid med skule
 • samarbeid om habilitering av barn og unge med spesielle behov

 

Kontakt

Ekspedisjon helsestasjon
E-post
Telefon 57 72 21 30