Sunnfjord kommune

Om Viksdalen skule

Om Viksdalen skule

Viksdalen skule er ein fådelt skule med om lag 50 elevar.

Fådelt skule

Vi har fire klassar på skulen, desse er sette saman av 2-3 ulike klassetrinn. Dette medfører at alle klassane er nye kvart år sjølv om dei som regel har  gått saman tidlegare. Grunnen til dette er at 1. og 2. klasse er i ei gruppe, 3. og 4. klasse i ei gruppe, 5.-7.klasse i ei gruppe og 8.-10. i ei gruppe. Dette gjer at vi prioriterer litt tid den første veka kvart år til å verte kjende att, og til å gjere trivelege ting saman, som til dømes fjellturar.

Fellessamling for alle elevane nokre fredagar

Nokre fredagar kvar månad pleier vi å ha fellessamling for alle elevane på heile skulen. Samlinga er organisert av dei ulike trinna, og gjer at alle får gjere aktivitetar saman på kryss av aldersgruppene. Dette er noko vi likar godt, og som gjer at alle kjenner kvarandre uansett alder. 

I landstoppen på skuleresultat

Vi gjer det knakande godt på nasjonale prøver, kartleggingsprøvene går godt og vi klagar ikkje på eksamensresultata heller. Vi får mykje hjelp frå både føresette og innbyggarane i bygda til å gjere ting vi vil, og det set vi stor pris på.

Inkluderande barnehage- og skulemiljø 

Dei neste åra skal vi arbeide med Inkluderande barnehage- og skulemiljø. Dette er ei satsing som heile Sunnfjord kommune skal arbeide med saman. Målet er å sikre alle, i barnehagen og skulen, eit trygt og godt miljø.

I tillegg har Viksdalen skule si eiga, vesle satsing på koding og programmering. Vi har og planar om å prøve ut ulike tverrfaglege prosjekt, slik at vi er i forkant av fagfornyinga som er gjeldande frå hausten 2020. 

Velkomne til skulen vår, håpar de vert godt kjende med skulen og alt det kjekke vi gjer :)

Kontakt

Jorunn Hope
E-post
Telefon 57 71 80 82

Adresse

Besøksadresse:
Vikja
6978 Viksdalen 

Postadresse:
Viksdalen skule
Postboks 338
6802 Førde