Sunnfjord kommune

Førde barneskule SFO

Førde barneskule SFO

Klikk for stort bilete

Kontaktinformasjon Førde barneskule SFO

 • Førde barneskule: 57 72 10 80
 • Bikuba: 95 46 46 61 (1. og 2. klasse)
 • Edderkoppen: 91 00 90 19 (3. og 4. klasse)

SFO-leiar Monica Flaten

 • E-post: monica.flaten@sunnfjord.kommune.no                                                                                     
 • Telefon arbeid: 57 72 10 86

Opningstider Førde barneskule SFO

07.15–09.00 og frå skuleslutt til 16.15

Påmelding til SFO

Du søker på felles opptak i Sunnfjord kommune. Hovudsøknadsfristen er 1. april, men det er mogleg å søke om plass heile året.  

Søk om SFO-plass (lenke kjem når den er klar for Sunnfjord kommune)

I tillegg må du fylle ut eit påmeldingsskjema til SFO Førde barneskule  (har de eit eige skjema??)

Oppseiing av SFO-tilbod

Oppseiingsfristen er ein månad. Du må logge deg inn via Visma Flyt for å seie opp plassen. Seier du opp før den 1. eller 15. i månaden, vil oppseiinga gjelde frå den 1. eller 15. i påfølgande månad. Det er ikkje høve til å seie opp eller redusere tilbodet for barnet etter 31. mars. 

Ved byte til eit mindre tilbod gjeld òg oppseiingsfristen på ein månad. Ved byte til større tilbod kan endring gjelde straks dersom det er plass.

Påmelding til SFO i feriar

I feriane har barna våre tilbod på Slåtten skule. SFO har stengt fire veker i juli. 

Barn som skal vere på SFO i feriar (haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie) må melde seg på. I forkant av feriane blir det lagt ut påmeldingsskjemaet som du finn her (nye lenker inn). 

Om SFO på Førde barneskule

Barna skal møte det same verdisynet og dei same grunnhaldningane i SFO som på skulen for øvrig.
Visjon for Førde barneskule SFO:   ”Ein god SFO for alle”.

Mål for SFO ved Førde barneskule:

 • Barna skal trivast på SFO.
 • Barna skal få omsorg av vaksne som har tid til å lytte og snakke med kvart enkelt barn – kvar dag.
 • Barna skal oppleve at dei er ein del av eit fellesskap, at vi er ein inkluderande SFO.
 • Det skal vere god informasjon og dialog med føresette.
 • Det blir lagt til rette for frileik.
 • Vi har eit variert aktivitetstilbod.
 • Barna skal ha medverknad og ha moglegheit for å delta i daglege gjeremål.

Kontakt

Monica Flaten
E-post
Telefon 57 72 10 86
Mobil 957 06 657

Opningstider

07.15–09.00 og frå skuleslutt til 16.15

Adresse

Besøksadresse:
Elstervegen 1
6800 Førde

Postadresse:
Førde barneskule
Postboks 338
6802 Førde