Sunnfjord kommune

Nytt frå Førde barneskule

Nye bøker på skulebiblioteket

Nye bøker på skulebiblioteket

 

Førde barneskule på Facebook

Frå veke 24 - måndag 8.juni -  blir opningstida i SFO frå 7.30 – 16.00. Vi føl barnehagen si opningstid.

Ny og innskrenka ordning

Skulestart for 1-4 måndag 27. april er begynt å nærme seg, og vi gleder oss til å ta i mot elevane.

I samband med opninga blir det vist til informasjon frå kommunalsjef Åge Stafsnes, som vart sendt på e-post onsdag 22. april, og informasjon om Korona som ligg på heimesida til skulen og kommunen. Skulen fylgjer retningslinene som er gitt.

Her fylgjer ein del informasjon som gjeld elevane ved Førde barneskule. I tillegg vil de få informasjon frå kontaktlærarane. Det gjeld kven som skal møte elevane om morgonen, og om gruppedelingar i skule og SFO.

Veke 12 har vore ei veke der vi har prøvd ut Teams. Både heim og skule har på kort tid lært seg dette nye verktyet, og det er flott at så mange har tatt Teams i bruk. Elles håpar vi at heimearbeidet generelt fungerer godt. Vi har forståing for at det er utfordringar slik situasjonen er no. Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Hugs å ha kontakt med kontaktlærar om de har spørsmål eller liknande. Vi ynskjer alle heimane lukke til vidare, i samarbeid med skulen.

Vi vil også minne alle om at reglane vi har på skulen også gjeld i Teams. Vi snakkar fint med kvarandre og inkluderer. Lærar kan gå inn og lese alt som står på Chat, i tillegg til å lytte til samtaler. Lærar vil ta kontakt med heimen om ein ser eller høyrer upassande oppførsel. Skulen ber foreldre om å snakke med elevane om dette.

Den siste tida har det vore store endringar i alle sin kvardag, dette kan by på utfordringar både for barn/unge og foreldre. Skulehelsestenesta ynskjer å vere ein støttespelar for dei som har behov for støttesamtale og rettleiing i denne situasjonen. Helsesjukepleiar kan tilby oppfølging via telefon mellom klokka 10 – 14 i vekedagane. Ring tlf. 577 22 130 for å gjere avtale. Dersom helsesjukepleiar ved den enkelte skule ikkje er tilgjengeleg av ulike grunnar, vil ein få snakke med ein anna helsesjukepleiar dersom det er kapasitet til det. God helg!

Med venleg helsing

Therese Helland

Rektor Førde barneskule

Tlf: +47 91 59 17  51

 

 

Sunnfjord kommune

therese.helland@sunnfjord.kommune.no

Arbeid med biblioteket

 Førde barneskule deltek i prosjektet : «Skulebibliotek for leselyst!» og har mottatt prosjektmidlar til kompetanseheving.

Gamle bøker er rydda vekk, og nye, spennande bøker er kjøpt inn. Målet er å auke leselysta til elevane våre.

Demonstrasjon for uteplass

Bystyret har bevilga 2 mill. kroner til startløyving for uteområdet til Førde barneskule.
Det er ein flott start på eit viktig arbeid, at uteområdet ved skulen blir fornya og oppgradert.