Sunnfjord kommune

Skulestart 1. steg

Skulestart 1. steg

Skulestart 2021

I desse Korona-tider vert organisering av skulestart noko annleis enn rutina vår. Vi vil i teksten under prøve å gje kort men god informasjon om kva som vil skje fram mot skulestart. Dersom barnet for tida ikkje har folkeregistrert adresse i vår skulekrins, må føresette ta kontakt med skulen.

Informasjonsmøte for føresette

Vanlegvis gjennomfører vi i mars eit informasjonsmøte for alle føresette, i gymsalen på Flatene skule. I tillegg til informasjon om skulen blir det og informasjon om SFO. Dette møtet vert gjennomført onsdag 19.mai kl 18.00 - 1900. Vi sender heim invitasjon digitalt til føresette. Ilag med invitasjonen vil de og få vedlagt innskrivingsskjema og påmeldingsskjema til SFO. Vi ber om at de returnerer skjema som vi  så snart som råd til skulen. De returnerer skjema enten som e-post til assisterande rektor Merete: merete.espeland.gasvaer@sunnfjord.kommune.no  eller SFO-leiar Magnhild: magnhild.gutubo@sunnfjord.kommune.no  eller de kjem innom skulen.

Fellessamling

I april/mai brukar vi å invitere barnehagar som har førskuleborn som skal begynne hjå oss, til ei fellessamling. Fadrane til dei nye 1.klassingane stiller med program i gymsalen. I tillegg til program i gymsalen er det leik på skuleplassen og borna får sjå inn i klasserommet og SFO som dei skal vere i når dei begynner på skulen. Barnehagane er utover denne fellessamlinga hjarteleg velkomne til å besøke Flatene skule kortid dei vil. Målet med fellessamlinga er å gjere elevane litt kjende med skulen. Pr no så er ikkje situasjonen slik at vi kan arrangere denne samlinga. Vi oppfordrar barnehagar til å ta kontakt og avtale besøk på skulen.

Førskuledag

Tysdag 8.juni vert det førskuledag. Før førskuledagen vil føresette få eit brev med tidspunkt for frammøte og ei klasseliste over kven som skal gå i klassen. Her vil de og få praktisk informasjon knytt å gjennomføring av dagen mtp smittevern. Målet med førskuledagen er at lærar og elev får møte kvarandre, gjere elevane kjende med klasserommet, få jobbe litt i eit hefte og kjenne litt på korleis vi har det i klasserommet og leike ute på skuleplassen i eit friminutt. På førskuledagen er det vanleg å ha med mor, far eller ein annan vaksen. Førskuledagen varer frå 09.10 – 11.30. 

1.skuledag

Skulestart hausten 2021 er måndag 16. august. Førsteklassingane møter kl 0915, medan dei andre elevane møter kl 0900. På første skuledag er det vanleg å ha med mor og/eller far. Alle føresette vil få meir informasjon om korleis vi praktisk løyser første skuledag mtp smittevern for at det skal bli ein god dag for alle! 

SFO

Dei som startar i første klasse kan begynne på SFO frå måndag 16. august. Opningstida til SFO er 07.00 – 16.30.
Frist for påmelding til hovudopptak i SFO er 15. april. Du kan søkje om tilbod heile året. Påmeldinga gjer du i Visma. I eige skjema skal du krysse av for kva tid du ønskjer å nytte tilbodet. Link til skjema HER. Dette skjemaet sender de i retur til magnhild.gutubo@sunnfjord.kommune.no

Kontaktinformasjon foreldre

Kvar enkelt føresett må logge seg inn i det skuleadministrative systemet Visma Flyt Skole, og legge inn namn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du loggar deg inn med ID-porten (t.d. Bank-ID). 

Vi ser fram til å treffe våre nye 1.klassingar og føresette. Vi ber om at de raskt må ta kontakt med skulen om det skulle vere noko. Spør etter Merete. Har de spørsmål om SFO, så spør de etter Magnhild.