Sunnfjord kommune

Gebyr vatn og avløp

Gebyr vatn og avløp

Sunnfjord kommune har vedteke nye forskrifter og gebyr for mellom anna kommunal vassforsyning, kloakkreinsing og feiing. For slamtøming og renovasjon gjeld framleis gebyrregulativet for Sunnfjord Miljøverk IKS.

Prisar i 2020 

Vatn og avløp

Nye vass- og avløpsgebyr i Sunnfjord kommune

Bustadeigedommar

Bustadeigedom og fritidsbustader skal betale abonnementsgebyr som ein fast sats per bueining. Bueining er minst eitt rom og eigen inngang, og det må vere tilgang til vatn og toalett utan å gå gjennom anna brukseining.

Einebustader med sokkelleilighet

Har du einebustader med sokkel vil du for 1. og 2 betalingstermin bli belasta med abonementgebyr for alle bueiningane. Det er utarbeidd ei overgangsordning som gjer at abonementgebyret for sokkelleilighet for 3. og 4. termin kan felle vekk. Om ikkje alle bueiningane er i bruk som sjølvstendige einingar kan du søke om bruksendring.

Næringseigedomar

Alle næringseigedomar skal betale vatn- og avløpsgebyr etter målt forbruk, og må difor installere vassmålar. Dette gjeld også kombinasjonseigedomar som inneheld både bueiningar og næring. Eigaren må sjølv ta kontakt med røyrleggar, og dekke kostnadene med innkjøp og installasjon.

Bustader og fritidsbustader

Det er ikkje eit generelt krav om vassmålar for bustader eller fritidsbustader. Folk som har eit lågt vassforbruk, til dømes einslege eller små husstander, vil som regel få lågare årsgebyr ved å installere vassmålar.

Spesielt om landbrukseigedomar

For landbrukseigedomar gjeld gebyrreglane for næring. Dette gjeld uavhengig av om bruket er i drift eller ikkje, og gjeld så lenge eigedomen er registrert med landbruksbygningar i matrikkelen. Eit fråflytta bruk kan få fritak dersom eigedomen blir fysisk kopla frå kommunal hovudleidning. Det er til dømes ikkje nok at berre fjøsen blir fråkopla.

Vassmålaren skal måle det samla vassforbruket for eigedomen. Eit bruk som ikkje lengre er i drift, og der til dømes berre våningshuset er i bruk, vil som regel betale mindre i årsgebyr ved å installere vassmålar. Store mjølkebruk eller fellesfjøs vil som regel måtte betale meir for målt forbruk enn stipulert, men dette gjeld for alle næringseigedomar med stort vassforbruk. Eit stort forbruk medfører stor belastning på det kommunale nettet, og dette er gjenspegla i storleiken på abonnementsgebyret og forbruksgebyret.

  Skjema for søknad om tilknyting, fråkopling og vassmålar

  Spørsmål?

  • Du kan få rettleiing om søknadsskjema og saksgang for tilknyting og vassmålar ved å kontakte tenestetorget på telefon 57 72 20 00.
  • Spørsmål om gebyr kan du sende til Service-eininga, avgiftsomrade@sunnfjord.kommune.no.
  • Klage på gebyr eller søknad om fritak frå kommunale avgifter kan du sende til postmottak@sunnfjord.kommune.no.

  Kontakt

  Tenestetorga er her for å hjelpe deg
  E-post
  Telefon 57 72 20 00