Prosjekt Grøderike Sunnfjord

Denne våren startar vi eit nytt folkehelseprosjekt med urbant landbruk der vi satsar på dyrking av nyttevekstar og blomster. Målet er å gjere nærmiljøet vårt vakrare, og bidra med møteplass og formidlingsarena for hage -og dyrkingsinteresserte. 

Nærmiljøhagen Prestebøen 8

Mange har flytta i mindre leilegheiter og saknar ein hage, og det kan vere behov for å treffe andre med interesse for dyrking.  Vi lagar ein hage for alle med fokus på dyrking, matkultur, samskaping for å auke trivsel i Førde by.

Ta kontakt om du vil vere med eller møt oss i nærmiljøhagen.

Aktivitetar planlagt i vår

 • 19.april kl 10—14 
  montere pallekarmar
 • 23.april kl 10—14  
  jordfylling i karmene
 • 25.april kl 10 –14 
  legge flis mellom pallekarmane
 • 10.mai  kl 10—14 
  dyrkingstips ved Marit Bendz,
  vi sett poteter og klargjere til 17. mai
 • 24. mai kl 10—14 
  plantedag og offisiell opning av nærmiljøhagen
   

Sjå aktivitetskalender

Sukkererter - Klikk for stort bilete


 

Tre generasjonar som plukkar moreller. Foto: Sunnfjord kommune - Klikk for stort bilete

Dyrke eigen mat

Vi er ein landbrukskommune, men  det er mange som ikkje lenger dyrkar sin eigen mat. Mange har flytta i mindre leiligheiter og saknar ein hage. 

Vi veit at folk bur tettare i Førde tettstad og at det kan vere behov for å treffe andre med interesse for dyrking. 

Prosjektet skal formidle kunnskap mellom generasjonar. 

Hovudmål

 • skape attraktive by og tettstader med lågterskel møteplassar for alle generasjonar for å redusere sosial ulikskap. Vi prøver ut piloten i Førde by med overføringsverdi til andre tettstader i kommunen.
 • skape aktivitet og bidra til kunnskapsformidling i dyrking av nyttevekstar mellom eldre, barn og unge.
 • skape nettverk mellom aktive bønder, jordlause, frivillige og eigedomsutviklarar.
Bringebær i skål med hage bak. Foto Sunnfjord kommune - Klikk for stort bilete
Potet i bøtte. Foto: Sunnfjord kommune - Klikk for stort bilete

Delmål

 • Ta i bruk grøntområde rundt kommunale bygg, anlegg, parkar og grøntområde som ligger brakk.
 • Auke kunnskap om hagebruk og betre livskvalitet – eit folkehelseprosjekt.
 • Auke inntak av grønsaker. Formidle matkultur.

Forventa verknad av arbeidet

 • auka aktivitet i uterom i Førde by og i tettstadane rundt
 • fleire lågterskel møteplassar på tvers av generasjonar
 • kunnskapsformidling mellom generasjonar
 • auka rekruttering til landbruket
Kålrot i bøtte. Foto: Sunnfjord kommune - Klikk for stort bilete

Sjå oversikt over grøne område i sentrum

På bilde ser du litt av dei grøne plenene som står unytta i Førde - Klikk for stort bilete Kartutsnitt

Kontakt

Catrine Vagstad
Rådgjevar folkehelse og plan
E-post
Telefon 57 61 25 99

Saman skapar vi gode kvardagsliv