Sunnfjord kommune

Ni toppturparkeringsplassar er tilgjengeleg for skisesongen

Ni toppturparkeringsplassar er tilgjengeleg for skisesongen

Klikk for stort bileteToppturparkering på Berg Jonny Loftnes Etter fem år med langsiktig innsats og godt samarbeid har vi endeleg fått på plass dei ni toppturparkeringsplassane i Jølster i Sunnfjord kommune. 

Dei ni plassane er:

  • Berg/Svidalen v/Steinegga
  • Berg/Svidalen v/Tindefjellet – 2 parkeringsplassar
  • Dvergsdalsdalen v/Ola-hansfjellet
  • Dvergsdalsdalen v/Leitet (skihytta)
  • Årdalen (enden av kommunal veg/snuplass)
  •  Høyset i Stardalen
  • Ålhus/Nedrebø
  • Ålhus/Indrebø

 Oversiktskart  - syner plassering av dei ni toppturparkeringsplassane

Klikk for stort bilete   
Prosjektet hadde ei kostnadsramme på 1,2 millionar kroner. Kommunen bidrog med midlar og arbeidsressursar. I tillegg vart prosjektet finansiert av infrastrukturmidlar for reiselivet (fylkeskommunen), bidrag frå Jostedalsbreen nasjonalpark og Naustdal-Gjengedal verneområde. Vi fekk også spelemidlar til informasjonstavlene og tilskot frå Miljødirektoratet til parkeringsplassen som er statleg sikra friluftslivsområde.

Vi er i desse dagar i gang med å sette opp dei siste retningsskilta og betre informasjon om betaling. 


Avtale om brøyting

Sunnfjord kommune har inngått brøyteavtalar med lokale entreprenørar/grunneigarar. Dette sikrar tilgjengelege og gode parkeringsplassar døgnet rundt, sju dagar i veka. Vi oppfordrar difor alle til å betale for parkeringa, slik at vi kan ha dette tilbodet, også i framtida.
Vi takkar alle som har bidrege i prosjektet undervegs. Spesielt grunneigarar som har vore positive frå dag ein og stiller areal til rådvelde for parkeringsplassar og ålmenta.

Prisar toppturparkering:

Årskort: 500 kr

Dagparkering: 50 kr

VIPPS til 83338 eller overfør til bankkontonr: 3705.32.58167.

Merk betalinga med registreringsnr. på bil

Avgiftene går i sin heilskap til å dekke brøyting og vedlikehaldskostnader på parkeringsplassane.

Døme på informasjonstavle

Klikk for stort bilete  

For meir informasjon – kontakt:

 


God tur! Vis omsyn til kvarandre, grunneigarar, viltet og naturen.