Planstrategi

Kommunal planstrategi er ikkje ein plantype, men eit verktøy for politisk prioritering av planoppgåver. Planstrategien er retningsgjevande for kommunen si planlegging og har ingen direkte rettsverknad for kommunen sine innbyggjarar.

Dei ulike plantypane

 

Planstrategi for Sunnfjord kommune 2020-2023 (PDF, 823 kB)

Planstrategien skisserer sentrale utviklingstrekk og utfordringar, erfaringar med gjeldande planar, avklare behov for revisjon av kommuneplanen, status på planoppgåver og vurdering av planbevhoet i inneverande kommunestyreperiode.