Sunnfjord kommune

Eigedomsskatt - ny faktura frå 28. februar 2020

Eigedomsskatt - ny faktura frå 28. februar 2020

Klikk for stort bilete

Faktura som er sendt 28. februar som berre gjeld eigedomsskatt er rett. Den første fakturaen frå 27. februar som inneheldt både kommunale gebyr og eigedomsskatt kan du slette. 

Ny faktura om eigedomsskatt 28. februar 2020

Det vart feil på første faktura på kommunale gebyr og eigedomsskatt med fakturadato 27. februar 2020. Den fakturaen kan du slette. 

Fredag 28. februar fekk du ein ny faktura som berre gjeld eigedomsskatt. Den skal betalast med forfall 15. mars. 

Når det gjeld kommunale gebyr vil vi sende ut ny faktura i løpet av mars. 

Hovedtaksering - justering av takstar

Dei fire tidlegare kommunane som no er Sunnfjord kommune vil i 2020 få ei justering på sats for eigedomsskatt. Alle eigedommane i Sunnfjord kommune skal takserast på nytt i år. Det betyr at alle eigedommane i kommunen får ein ny eigedomskatt frå 2021.

Vedteken skattesats for 2020
Eigedoms-skatt Førde Gaular Jølster Naustdal
Næring 6,5 promille 7 promille 7 promille 5 promille
Bustad/fritid 3,4 promille 4,1 promille 5 promille 4,5 promille
Særskilte skatteobjekt 6 promille 7 promille 7 promille 4,5 promille

*særskilte skatteobjekt kan til dømes vere tele-og fiberlinjer

Skattesetel

Vi sender skattesetel digitalt til alle eigarar av eigedom i Sunnfjord kommune i veke 9. Dette er ein oversikt over takst og skatt, og innheld ikkje faktura. Dersom du ikkje opnar brevet i Altinn vil du få det i posten etter nokre dagar.  

Kunngjering - eigedomsskatteliste

Eigedomsskatteliste med opplysningar om alle skattelagde eigedomane er lagt ut til offentleg gjennomsyn frå  28. februar 2020 og ligg ute til og med 22. mars 2020. Du finn listene elektronisk her på nettsida til kommunen. Listene finn du også i papirformat på tenestetorga på Sande, Naustdal, Skei og Førde.

Om eigedomsskatten

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med eigedomskattelova, samt vedtekter godkjend av kommunestyret.

Eigedomsskatten, promillesats, terminar, fritak etter eigedomsskattelova § 7 og utskrivingsområde blir vedtatt i kommunestyret kvart år i samband med budsjettbehandlingane.

Fakturering

Eigedomsskatten vert normalt fakturert fire gongar i året saman med avgift for vatn, avløp, feiing og renovasjon. På grunn av feil på første utsending i 2020 har vi sendt ny faktura som berre gjeld eigedomsskatt 28. februar 2020. Forfall på denne fakturaen er 15. mars 2020.

Ny verdisetting

Dersom ein eigedom i tida mellom to ålmenne takseringar vert delt, når bygningar på eigedomen vert nedrevne eller øydelagde ved brann o.l, eller når det vert oppført nye bygningar på eigedomen skal det vere ny verdisetting. 

Frist for omtaksering

Fristen for å kreve omtaksering er i utgangspunktet 1. november i året før skatteåret, men Sunnfjord kommune har sett fristen for innmelding av endringar til 31. desember før skatteåret.

Om taksten

Taksten skal vise den antatte marknadsverdien jf. eigedomsskattelova § 8 A-2 (1): "Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal."

Eigedomsskattetakst er ein  forenkla metode for å sette ein verdi på eigendomen din. I den forenkla metoden er det eigendomens tomteareal og bygningen sitt bruksareal som er dei sentrale faktorane for utrekninga. 

NB: Eigedomsskattetaksten må ikkje forvekslast med likningsverdien for eigedomen som vert fastsett av skatteetaten!

Fritak

Frist for søknad om fritak etter § 7 er 1. september og eit eventuelt fritak vil gjelde for komande år.

Klagefrist: 3. mai 2020

Du kan klage på eigedomsskatten etter eigedomsskattelova §19, første ledd. Du må klage skriftleg til Sunnfjord kommune, postboks 338, 6802 Førde, eller nytte skjema under.


Elektronisk klageskjema 

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
E-post
Telefon 57 72 20 00