Sunnfjord kommune

Næringsfondet

Næringsfondet

Næringsfondet blir nytta til tiltak som fremjar næringsutviklingsarbeidet i kommunen, og då i første omgang til tilrettelegging og støtte til nyetableringer og dei minste bedriftene. 

  • Kvinner, ungdom og innvandrarar er ei prioritert målgruppe ved tildeling av midlar frå det kommunale næringsfondet.
  • Kunnskapsintensiv og kreativ verksemd er prioriterte satsingsområde.
  • Prosjekt for nyetableringar der støtte er avgjerande for realisering, har høg prioritet. Det same gjeld prosjekt som har eit klart utviklingsarta preg. 
  • Prosjekt for produksjon eller som legg til rette for tenester som vi i dag må ut av Sunnfjord for å finne, har høgast prioritet i næringsplanen. Det samme har prosjekt som medfører større aktivitet av tilreisande til Sunnfjord.

Her kan du sjå kven som har fått stønad frå næringsfondet 2014-2020.

Korleis søke stønad frå næringsfondet? 

Sunnfjord Utvikling administrerer fondet. 

Retningslinjer for næringsfondet og informasjon om korleis du kan søke