Skogbruk

Ønsker du å investere i skogen din, kan du bruke skogfondet ditt og tilskotsordningar.

Tilskot i skogbruket skal stimulere til auka verdiskapning, berekraftig utnytting av skogressursane og bevaring og utvikling av miljøverdiar i skog.

Investeringsordningar for skogbruket

Tilskotssatsar

Kommunen skal fastsette overordna retningsliner for bruk av tilskotsmidlar/prioritering av tilskotssøknader. Tilskotssummane vert i hovudsak nytta til skogkultur, skogsvegar og drift med til dømes taubaner. 

Tilskotsordningane omfattar (som hovudregel) alle skogeigedomar med meir enn 10 dekar produktiv skog. 

Retningsliner for nærings- og miljøtiltak i skogbruket for Sunnfjord kommune (PDF, 883 kB)

Slik søker du

Søknadskjema - Landbruksdirektoratet  

Lover og reglar som gjeld denne tenesta

Kontakt

Tenestetorga er her for å hjelpe deg
Telefon 57 72 20 00

Send sikker post og brev elektronisk via eDialog

Send e-post til postmottak@sunnfjord.kommune.no